is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NB. Deze opgave is opgemaakt door den opziener dier middelen in genoemd ressort, Mr. C. Pothoff.

Middelen (Beschreven —).

1591. „Journalen op de quohieren der beschrevene middelen" (met uitzondering der verponding) over de arrondissementen Assen en Hoogeveen. 1808.

2 deelen.

NB. Deze journalen zijn opgemaakt door de ontvangers dier middelen.

Het journaal voor Assen draagt de onderteekening „Zuidlaren „den 9 Mey 1808. P. Sebvatiüs"; het journaal voor Hoogeveen, dat gelijk is ingericht, doch niet als Assen de belasting op de runderbeesten mist. is niet geteekend.

In het journaal voor Assen ligt een brief d.d. 23 Juli 1806 van den ad interim f ungeerenden inspecteur-generaal der nationale middelen te lande aan den raad van financiën in Drente, begeleidend een model voor een „quohier bestemd voor de beschrijving der ingezeetenen wegens de middelen van het personeel, „dienstbodengeld, paarden-, plaisir- en passagegeld eu het mobilair", welk schrijven niet in de notulen van den raad wordt vermeld.

Middelen (Beschreven —), zie ook Verponding.

Middelen (Onbeschreven —),zie ook Bestiaal, Klein-Zegel, Collectief Zegel, Patenten, Turf-impost, Vrijdom, Waag en Rondemaat.

Musschen.

1592. „Declaratiën van schatbeurders over 1808. Musschen".— Declaratiën van schatbeurders wegens door hen over 1808 voorgeschoten premiën voor het dooden van musschen; met verzamelstaat. 1809.

1 dossier.

NB. De landdrost vroeg inzending der declaratiën bij zijne aanschrijving d.d. 15 Juni 1809 N°. 6.

Hij stelde ze op 6 Juli 1809 (N°. 8) in handen van den commies van der Feltz ter examinatie en overlegging aan den minister van binnenlandsche zaken.

De verzamelstaat vermeldt ook de declaratiën van voorgeschoten, premiën wegens het dooden van andere schadelijk geachte dieren.