is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nachtwacht.

1593. Rapporten der schuiten en gemeentebesturen omtrent de werking van het door den landdrost op 19 December 1808 vastgestelde reglement op de nachtwacht; met inventaris en eene nota daaromtrent van den assessor Oosting. 1809.

1 dossier.

NB. Bij zijne beschikking d.d. 24 December 1807 N°. 3 schreef de landdrost den schuiten en gemeentebesturen aan, order te stellen op de nachtelijke bewaking der dorpen en boerschappen gedurende de wintermaanden, met verzoek rapport uit te brengen omtrent de uitvoering van zijn opdracht. Op 30 Januari 1808 stelde hij die rapporten in handen van 2 assessoren, die op 25 Maart 1808 inbrachten een concept-reglement op de nachtwacht, dat de landdrost op 19 December 1808 vaststelde. Tevens verzond hij toen een exemplaar aan de schuiten en gemeentebesturen, met verzoek om vóór 18 Maart 1809 te berichten omtrent de uitvoering van dat reglement (verbaal landdrost d.d. 19 Dec. 1808 N°. 4).

Op 7 April 1809 stelde hij de ingekomen stukken in handen der beide assessoren, met verzoek „te dienen van hunne consi„deratiën, of, en zoo ja welke, veranderingen of verbeteringen „hieromtrend nog zouden kunnen en behoren te worden gearresteerd". De index op het bij den landdrost verhandelde maakt echter geene melding van de gevraagde „consideratiën"; wel is bij deze stukken een ongedagteekende nota van den assessor Oosting omtrent de rapporten.

De rapporten zijn genummerd Nos. 1—23.

Nieuwe Huizen.

1594. Stukken betreffende den aanbouw, onder toezicht van den landdrost, van de Nieuwe Huizen te Assen. 1809/10.

1 dossier.

NB. Deze stukken bestaan uit:

1. bestekken en daartoe betrekkelijke opgaven en correspondentie over materialen; en stukken betreffende de opname van het werk, 1809, 1810;

2. eene lijst van personen, die zich hebben opgegeven voor bewoning der Nieuwe Huizen, 1809;

3. stukken betreffende de overdracht der administratie door den landdrost Mr. P. Hofstede aan zijn opvolger J. A. van Zuylen