is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

opgebracht Drente's aandeel in de heffing van 10 millioen gulden ter bestrijding der oorlogskosten. 1808.

1 dossier.

NB. Aanwezig zijn:

d. 3 exemplaren van de opdracht van den landdrost aan assessoren om te rapporteeren over de in afschrift bijgevoegde missive van den minister van binnenlandsche zaken d.d. 12 Februari 1808, vragende de beste wijze waarop Drente's aandeel kan worden opgebracht;

b. de rapporten der 4 assessoren;

c. eene nota van den landdrost ter zake.

Recherche.

1615. „Stukken, toucherende de verbetering van de recherche, „mitsgaders de rekwesten van de hoofd- en mindere bedienden „ter recherche, welke bij het inkomen van het antwoord op „de missive van den landdrost, over deze materie aan den minister „van financiën ingezonden, moeten worden overgelegd.1 December 1807—1808 Januari.

1 dossier.

NB. Naar aanleiding eener opdracht d.d. 24 December 1807 van den minister van financiën aan den landdrost — om opgave: 1. der bedienden ter recherche, die wegens ouderdom enz. behoorden te worden ontslagen, en 2. der bedienden ter recherche, die weigerden een hen belemmerend beroep te laten varen, — schreef de landdrost op 2 Januari 1808 (is0. 15) de opzieners der nationale middelen aan om inzending der noodige opgaven. Tevens verzocht hij den advocaat-fiscaal, een plan in te zenden ter verbetering der recherche. De antwoorden op die aanschrijving zijn hier aanwezig, alsook de ministerieele missive.

Doch bovendien worden hier gevonden de antwoorden der opzieners op de aanschrijving van den landdrost d.d. 9 Novemberl807 N°. 4, waarbij zij met hunne toelichtingen inzonden de requesten der cherchers om behoud hunner posten, overeenkomstig besluit van den minister van binnenlandsche zaken d.d. 26 October 1807 N». 19.

1616. Requesten der hoofdcherchers, cherchers en bedienden ter recherche bij de middelen te lande aan den landdrost, om