is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bestendiging in hunne ambten voor 1809. December 1808, Januari 1809.

1 portefeuille.

NB. Ingevolge eene resolutie van den minister van financiën d.d. 26 October 1807 N°. 19 —, waarbij werd bepaald, dat de bedienden ter recherche bij de middelen te lande zich telken j are moesten wenden tot den landdrost om continuatie in hunne posten, — bracht de landdrost, bij besluit d.d. 9 November 1807 N°. 4, den inhoud daarvan ter kennis van de inspecteurs en onder-inspecteurs der middelen te lande. Bij zijn besluit d.d. 18 Januari 1809 N°. 10 werd een schrijven van den onder-inspecteur te Meppel, begeleidend gelijke verzoekschriften, ter secretarie geseponeerd. Op 1 Februari d.a.v. nam de landdrost voor kennisgeving aan een missive van den minister van financiën, dat de requesten niet behoefden te worden opgezonden op grond van eene te wachten reorganisatie van het corps.

Bij sommige requesten zijn aanwezig begeleidende brieven van den onder-inspecteur der middelen te lande te Hoogeveen.

Reglement.

1617. Reglement op het bestuur in de departementen. 1807.

1 stuk (gedrukt).

NB. Het reglement is vastgesteld bij koninklijk decreet d.d. 29 April 1807 N°. 3.

Schadelijk gedierte.

1618. „Papiren van schadelijk gedierte". — Declaratiën (met concepten) van den schatbeurder te Vries, wegens door hem over 1803—1808 voorgeschoten premiën voor het dooden van schadelijk gedierte. 1808.

1 dossier.

NB. Deze declaratiën zijn ingezonden bij den landdrost en den secretaris-generaal.

„ Schoolonderwijzers".

1619. „Voordragt ter verbeeteringe van het bestaan en lot „der schoolonderwijzers van dit departement, van den assessor „van der Feltz, ingezonden den 12 November 1807". 1807.

1 stuk.

NB. Bij besluit van den landdrost d.d. 25 Mei 1807 >1 *. 6 werd de assessor van dee Feltz speciaal gecommitteerd tot de