is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

betroffen de inrichting van de kohieren van vaste goederen.

In het verbaal wordt vermeld overlegging van stukken genummerd N08. 1—33, die hier echter niet aanwezig zijn.

Turf-impost.

1626. Afschrift van het „Kas-journaal" van den ontvanger van den impost op de turf te Hoogeveen over Mei—December 1806. (April? 1809).

1 deel.

NB. Naar aanleiding van klachten over te veel ge vraagden impost werd bij besluit van den landdrost d.d. 4 April 1809 N°. 10 het kas-journaal van den afgetreden ontvanger van den impost op de turf te Hoogeveen over 1805 en 1806 opgevraagd om daarvan een afschrift te vervaardigen. Over Sept. - Nov. 1806 zijn geene aanteekeningen voorhanden, terwijl uit de folieering blijkt, dat niets ontbreekt. Het afschrift is vervaardigd ter secretarie van het landdrostambt en gewaarmerkt door den secretarisgeneraal.

Uffelter verlaat.

1627. „Uffelder vallaat." — Stukken betreffende den overlast voor de Drentsche Hoofdvaart ondervonden van het wegnemen van het Uffelter verlaat, en de voorgestelde afdamming der Uffelter Boervaart. 1809/10.

1 dossier.

NB. Representanten verleenden op 11 Maart 1797 aan de markegenooten van Uffelte verlof, de Uffelter Boervaart te verbinden met de Hoofdvaart, onder verplichting tot afdamming, wanneer het belang der Hoofd vaart zulks vorderen zou. Nu bleek in 1809 het verlaat gedurig te zijn weggenomen, waardoor de waterstand der Hoofdvaart te laag werd voor een geregelde scheepvaart. Tegen afdamming bleven de markegenooten zich verzetten, naar het schijnt met goed gevolg. Immers een brief van A. F. Goüdriaan d.d. 1814, hierin aanwezig, verklaart, dat de zaak nog niet tot oplossing is gebracht, terwijl de adviezen d.d. 1810 van den landdrost en anderen gericht waren op afdamming der Boervaart.

Uitvoering van dispositiën.

162H. Rapporten van schuiten en gemeentebesturen omtrent hunne uitvoering van „alle de onderscheidene dispositiën, vervat

I