is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een reglement op de veren van Meppel op Amsterdam, Zwolle, Kampen, Assen, Beilen en Hoogeveen. 1808/1810.

1 dossier.

NB. In het najaar van 1807 en het voorjaar van 1808 kwamen bij den landdrost klachten in over verschillende misbruiken, die bij de veren in Drente voorkwamen. Naar aanleiding daarvan werden beschouwingen omtrent den weg ter verbetering gevraagd van den assessor Engklknbkrg, en werd op 14 Mei 1808 den secretaris-generaal Mr. G. Vos opgedragen het ontwerpen van een nieuw reglement en van de noodige aanschrijvingen. Ook het ontwerp-reglement bevindt zich in het dossier benevens eene nota van opmerkingen daarover van den schulte van Meppel d.d. 26 Juli 1808.

Veldpolitie.

1632. Concept-reglement van veldpolitie. 1809.

1 dossier.

NB. Aanwezig zijn:

а. een „concept van een reglement van order en veldpolitie in „het departement Drenthe'';

б. een omslag met aanteekeningen, in dorso getiteld „Brandpolicie";

r. een concept „Reglement ter weering van vagabonden binnen

„het dep'. Drenthe."

Verponding (aanslag).

1633. „Lyst der rekwesten om hertauxatie ingediend en aan „den commissaris Mr. P. Waller toegezonden", (1809). Met besluiten van den landdrost d.d. 24 October—10 November 1808, waarbij hij in het arrondissement Hoogeveen hertaxateurs met betrekking tot het middel der verponding benoemt. 1808/9.

4 portefeuilles.

NB. De besluiten van den landdrost (d.d. 24 October—10 November 1808) werden genomen naar aanleiding van bijgevoegde (thans verloren) requesten van ingezetenen van bedoeld arrondissement.

Bij een besluit van den landdrost een verklaring der hertaxatie (requestranten L. Tabingh c.s. te Dalen).

De landdrost gelastte bij besluit van 30 November 1808 N°. 2 den commies J. W. Tabikoh, „de rekwesten ter hertauxatie ingediend, ter secretarie berustende of geremitteerd, aan de respec„tive commissarissen tot het werk der verponding, ieder voor