is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ontheffingen verleend maar tevens bepaald, dat de belanghebbenden voor de ontheffingen over 1806/9 voor ieder jaar eene afzonderlijke declaratie moesten indienen. Deze beschikkingen werden ten fine van rapport in handen gesteld van 2 assessoren (verbaal van den landdrost d.d. 26 Juni 1809 N . 15). Op 15 November 1809 (N°. 6) werd het rapport der assessoren behandeld en naar aanleiding daarvan den betrokken armbesturen van de verleende ontheffing kennis gegeven. De in den tekst genoemde lijsten vermelden de dientengevolge ingekomen declaratiën, welke werden doorgezonden aan den minister.

1651. „Concessiën & restitutiën". — Consideratiën en adviezen (genummerd Nos. 1 — 3) van de assessoren van der Feltz en Tonckens op 3 requesten, van A. van ÜRK. Hzn. en C°. en regenten van het armhuis te Meppel, om vrijdom der onbeschreven middelen over 1807 en 1809, overeenkomstig artt. 31 en 21 der wet van 21 Grasmaand 1807. 1810.

1 dossier.

NB. Een der requesten van A. vak Ukk Hz. en C°. is gericht aan den koning doch ingezonden bij het „departementaal bestuur" van Drente.

Vrijwilligers.

1652. Stukken betreffende de door den landdrost genomen maatregelen ter verkrijging der noodige deelnemers uit Drente voor de ontworpen 12 bataillons vrijwilligers. 1809/10.

3 bundels.

NB. Bij koninklijk besluit dd. 8 Augustus 1809 N°. 1 werd besloten tot de vorming van 12 bataillons vrijwilligers over het geheele rijk. Verschillende werkzaamheden en wisseling van stukken bracht dit mede voor het bureau van den landdrost, die op 26 Aug. 1809 (N°. 2) met intrekking van een vroeger verleende commissie, den chef de bureau van der Feltz opdroeg de verzameling van alle inkomende rapporten enz. betreffende deze zaak, onder verplichting tot het doen van wekelijksche rapporten. 2 der in den tekst genoemde bundels dragen opschriften van de hand van van der Feltz : „Signalementen van de vrywilligers" en „Accoorden tusschen de gemeentebesturen en de recruten".

Bovendien is aanwezig een concept-besluit van den landdrost d.d. 15 Augustus 1809 en enkele andere stukken betreffende de