is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Grensscheiding, zie Limieten.

Kerkelijke opgaven.

1672. Opgaven:

a. van de classicale besturen der Ned. Gereformeerde kerk, den pastoor van Coevorden c.a. en het bestuur der Israëlietische consistoriale kerk te Meppel, omtrent den omvang der parochiën, de bevolking, de samenstelling van elk consistorie, de inkomsten der leeraars en hunne emolumenten;

b. van de schuiten en gemeentebesturen omtrent de kerken, de pastorieën en de inkomsten, uitgaven en schulden der kerken in hun ressort. Maart, April 1811.

1 portefeuille.

NB. Deze opgaven werden ingezonden bij den gewezen landdrost als waarnemende de functie van onderprefect van 't arrondissement Assen, in antwoord op zijne aanschrijving d.d. 18 Februari 1811 Litt. B. N°. 36.

De onder b vermelde opgaven liggen naar de plaatsen in alphabetische volgorde.

Hierbij modellen van 5 van de 7 staten, genummerd 1, 2, 4, 6 en 7, waarvan 1 gedeeltelijk ingevuld, opgemaakt uit de in den tekst vermelde opgaven, ter indiening aan den prefect.

Conscriptie.

1673. „Burgerlijke registers der communes" in het arrondissement Assen. 1811.

4 portefeuilles.

NB. Deze registers zijn door de maires in October en November 1811 opgemaakt en ingezonden bij den onderprefect van het arrondissement en door dezen „geëxamineerd, geverifieerd en „gearresteerd" op 25 December 1811.

Zij liggen naar de namen der communes in alphabetische volgorde, en bevatten omtrent de toenmalige mannelijke ingezetenen der communes opgaven van hunne familie- en doopnamen, hun beroep, het tijdstip hunner geboorte, hunne politieke woonplaats en de verandering van woonplaats.

Ontbreekt het register van Kuinen.

1674. Staat der mannelijke ingezetenen in het arrondissement Assen. 1811.

4 deelen.