is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Assen; opgemaakt door den gewezen landdrost, als belast met de waarneming der onderprefectuur, uit de bijgevoegde, door de maires bij hem ingezonden, opgaven. 1811

1 portefeuille.

NB. De lijsten werden door den gewezen landdrost kantonsgewijze opgemaakt, doch het kanton Dalen bij Hoogeveen gevoegd. Een dubbel van de opgaven der maires zond de gewezen landdrost bij schrijven d.d. 14 Maart 1811 aan den prefect.

Volgens het extract uit het verbaal van het verhandelde bij den prefect d.d. 3 Maart 1811 art. 1 (verbaal onderprefect d.d. 6 Maart 1811 C. N°. 28) werden hieronder „marius" verstaan „alle „diegeenen, die zich op de buitenlandsche en kustvaart toeleggen, „op de visscherij, op de navigatie der rivieren, in zee afstromende, „en van de kanalen, in die rivieren vrijelijk aflopende.".

Bij de opgave van den maire van Meppel eene verklaring van eenige maritieme conscrits, dat anderen zich niet hebben opgegeven (vergelijk de suppletoire opgave voor Meppel).

1690. „Liste numérique des marins de 24 a 49 ans". — Lijsten der „marins" van 24—49 jaren, naar de verschillende kantons in de volgorde van hun lotingsnummer; met alphabetischen index. 1811.

1 deel en 1 portefeuille.

NB. Deze lijsten zijn opgemaakt door den onderprefect en door dezen en de maires der kantons geteekend.

Het kanton Dalen is opgenomen bij Hoogeveen.

Hierbij:

1. door den prefect gewaarmerkte afschriften derzelfde (doch verkorte) lijsten, geregistreerd door den „conseil de levée;

2. opgaven van het lotingsntimmer der rmarins" voor vele communes van het kanton Assen, gemeentegewijze;

3. eene verklaring van den maire van Meppel, dat een loteling wegens anderendaagsche koorts niet kan opkomen;

4. een paar overeenkomsten van nummerverwisseling, met begeleidend schrijven toegezonden aan den onderprefect.

1691. Minuteele lijst der „marins" van 24 a 49 jaren in het kanton Hoogeveen, die vrijstelling hebben verzocht. (1811?).

1 stuk.

NB. Is deze lijst opgemaakt door den onderprefect?