is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V. Archief van den Commissaris van het arrondissement Assen.

NB. In verband met den omkeer van zaken in 1813 „continueerden" de commissarissen-generaal van 't departement van de Wester-Eems bij besluit d.d. 14 Dec. 1813 de onderprefecten in hun ressort onder den titel van commissaris (zie verbaal van den commissaris d.d. 16 December 1813 N°. 1).

Op 14 Mei 1814 trad de nieuwe regeling in werking, waarbij Drente onder een gouverneur werd gesteld (zie ook de noot bij VI (bladz. 536).

a. Verbaal van het verhandelde bij den commissaris.

1699. Minuteel verbaal van het verhandelde bij den commissaris; met bijlagen. 16 December 1813—1814 Mei 13.

10 portefeuilles.

NB. Het besluit van commissarissen-generaal van het departement van de Wester-Eems d.d. 14 Dec. 1813, waarbij de onderprefecten in hun ressort onder den titel van commissaris werden „gecontinueerd", werd door den onderprefect van het arrondissement Assen behandeld op 16 Dec. d.a.v. Blijkens 't verbaal van den volgenden dag noemde hij zich toen commissaris.

b. Dossiers, bundels enz. afkomstig van den commissaris.

Landmilitie.

1700. „Publicatie betrekkelijk de ligting der land-militie in „het departement van de Wester-Eems, gegeven den 21 Februarij „1814." Groningen, J. H. Bolt.

1 deel (gedrukt).