is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VII. Aanhangsel

Departementale raad Wester-Eems.

1709 „Kort verslag van het verhandelde bij de Departementale raad" in het departement van de Wester-Eems, opgemaakt door het lid van dien raad Mr. C. Kniphorst. 15—30 Augustus, 24 — 28 November 1811.

1 bundel.

NB. Tot secretaris van den raad werd op de eerste vergadering benoemd de heer J. Oostino. Deze was echter reeds op de tweede vergadering niet tegenwoordig wegens ongesteldheid, die hem alle zittingen in Augustus 1811 moest doen verzuimen. Geen der heeren wenschte 't secretariaat over te nemen. Mr. Kniphoest maakte aanteekeningen van het verhandelde, heeft daarnaar de notulen vervaardigd, doch een kort verslag (voor eigen gebruik?) eruit opgesteld. Zijne waarschuwing „zonder dat men er vast „op aan kan" is dus niet al te streng op te vatten. Behoudens mogelijk abuis zal het verhandelde wel juist zijn weergegeven.

Arrondissementsraad Assen

1710 „Stukken betreklijk de handelingen van de raad van „het arrondissement Assen.'' — Minuteele processen-verbaal van het verhandelde bij den raad van het arrondissement Assen in zijne vergaderingen op i Augustus en volgende dagen 1811 en 26 April—4 Mei 1813. Met stukken (gedeeltelijk gemerkt A—H) ingekomen bij en minuten van stukken uitgegaan van dien raad over 25 Juli 1811 —1814 Augustus 12.

1 portefeuille.

NB. De eerste vergadering was afgeloopen voor 8 Aug. 1811, blijkens de minute van den brief, waarbij het proces-verbaal dier vergadering werd toegezonden aan den prefect van het departement der Wester-Eems.

Bij deze stukken ligt een brief d.d. 21 Jan. 1816, waarbij G. W. v. d. Feltz toezendt aan (den gouverneur der provincie