is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

D. ARCHIEVEN DER BESTUREN EN AUTORITEITEN OVER 1627-1811 UITGEOEFEND HEBBENDE DE RECHTSPRAAK IN BELASTINGZAKEN ENZ.

I. Archieven van Drost en Gedeputeerden en van de hen opgevolgde besturen tot de invoering der nieuwe belastingwetten in 1806, betreffende hunne rechtspraak in belastingzaken enz.

NB. Bjj besluit van (den landdag) d.d. 29 Oct. 1600 werd besloten een college in te stellen, bepaaldelijk belast met de verpachting der generale middelen (en de afdoening van geschillen tosschen de pachters en anderen). Dit college verkreeg al spoedig groote macht, waardoor oneenigheden met den drost ontstonden.

Ter beslechting daarvan stelden de Staten-Generaal op 8 Dec. 1601 eene instructie vast voor het college, waartoe de drost toegang ontving. Onder meer zouden de gedeputeerden zorgen, dat slechts de Hervormde leer in Drente werd toegelaten en uitgeoefend en alleen goede en bekwame predikanten, schoolmeesters en kosters beroepen In verband daarmede moesten zij zorgen voor 't onderhoud dezer ambtenaren en voor de instandhouding der collatie-rechten, en voor een goed beheer der conventen; terwijl hun de berechting der belasting-geschillen werd opgedragen. Hetzelfde beginsel is gevolgd bij de instructie, door de StatenGeneraal op 13 Sept. 1603 voor de gedeputeerden van Drente vastgesteld. Art. 8 draagt hun de zorg op voor de geestelijke goederen, art. 12 geeft hun de berechting in belastingzaken. In overeenstemming hiermede beslisten de Staten-Generaal op denzelfden dag: