is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij staatsbesluit van 17 Juni 1805, toen tevens werd vastgesteld de »Generale instructie voor de raden van finantiën" (ook in Drente), werd tevens bepaald, «dat de judicature in cas van gemeene «middelen, voor zooverre zij bij publicatie van den 4 Juni 1802, >aan schepenen, commissarissen, plaatselijke besturen of nederge»geregten heeft gecompeteerd, zal blijven op den tegenwoordigen «voet, en dat de judicature, welke op grond van deze zelfde «publicatie is gedemandeerd geweest aan het Gedeputeerd Bestuur

»van Holland, , het Departementaal bestuur van Overijssel of

«Commissarissen uit hetzelve zoo voor Overijssel als voor Drenthe,... «zal overgaan aan en uitgeoefend worden door de raden van «finantiën in ieder der acht departementen en het landschap «Drenthe.

«En zulks bij provisie en totdat omtrent het point der judicature «in cas van gemeene middelen nadere en andere bepalingen zullen «zijn gemaakt."

Tijdens t bestuur van den Baad van Financiën werden ingevoerd de nieuwe belastingwetten (I Januari 1806). In verband daarmede werd het archief van den rechtdag met dien datum afgesloten en een nieuw notulenboek in gebruik genomen. Vandaar dat ook in den inventaris met dien tijd eene nieuwe afdeeling is begonnen. De eerste beschikkingen van den Raad dagteekenen van 5 Aug. 1806.

Omtrent den omvang dezer jurisdictie in t laatst der 18'le eeuw blijkt ons uitvoerig uit de inlichtingen, door de Commissie van Financie in Drente bij missive d.d. 16 April 1799 (zie resol. der commissie dd. 15 April 1799) verstrekt aan het Uitvoerend Bewind, in antwoord op zijne vraag d d. 2 April te voren. Wij vernemen daaruit:

«dat tot de gepriviligeerde zaaken, waarover in dit voorm. «gewest voor de revolutie van 1795 door 't toenmalig collegie van »Drost en Gedeputeerde Staten, zedert door Gecommitteerde «Representanten en laastelijk door 't Intermediair Administratief «Bestuur de judicature is geëxcerceert, behooren de questiën niet > alleen over 's lands finantiën, gemeene middelen en domainen, «thans aan onze commissie gedemandeert, maar ook over kerkten diaconie-goederen, 't onderhoud der armen, praedicants- en school» mee8ters-tractementen, boelgoedspenningen, geweesene gildenv, veennn, rpagten ten behoeve van 't capittel van St. Pi eter te Utrecht, carspels#belastingen, thiensen, tienden, erfpagten. alsmede over de executie *van de reglementen op de veencoloniën en in 't generaal over alles *wat tot de politie betrekking heeft*' l). Bij besluit van 't Uitv. Bewind d.d. 19 April 1799 (not Commissie dd. 25 April 1799) werd deze rechtspraak «bij provisie" aan de Commissie van Financie opgedragen.

!) De cursief gedrukte woorden zijn in 't H.S. onderhaald.