is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In de notulen d.d. 23 Januari 1798 een minute (of afschrift?) eener citatie voor eene toen behandelde zaak.

1716. Minuteele notuleD van het op de rechtdagen verhandelde bij het Intermediair Administratief Bestuur van het voormalig gewest Drente. 9 Mei—31 December 1798.

1 portefeuille.

NB. Deze notulen zijn geregistreerd in het register vermeld in N°. 1720, dl. 24.

Ontbreken de notulen van 9—13 Juli en 20 Augustus 1798 (moderatie en specificatie van kosten) en 14 Februari 1799 (wel geregistreerd); wel aanwezig een artikel van de notulen d.d. 8 Augustus 1798, niet ten register gebracht en schijnbaar hier niet behoorende.

1717. Minuteele notulen van het op den rechtdag verhandelde bij „Commissarissen ter administratie der finantiën in het „voormalig gewest Drenthe." 7 Mei 1799—1802 Februari 23.

2 portefeuilles.

NB. Deze notulen zijn geregistreerd in het register vermeld in No. 1720, dln. 24 en 25.

Ontbreekt een artikel van de notulen van 8 Mei 1799 (gereg. fol. 105 verso—106), een art. van de notulen van 17 Juli 1799 (gereg. fol. 135 verso), een artikel van de notulen van 29 November

1799 (gereg. fol. 153—154 verso). Bij de notulen van 5 Augustus

1800 eene „rota", die blijkens dorsaal opschrift daar steeds is geweest. Bij die van 7 Aug. 1800 een niet geregistreerd artikel van dien rechtdag, door den commies G. Vos met „N°. 10" aangewezen als daar behoorende, waarbij verschillende stukken betreffende de toen behandelde zaak (waaronder echter een d.d. 8 Aug. 1800); deze stukken zijn wellicht vroeger afzonderlijk bewaard als dossier. Bij die van 12 Mei 1801 de rrota", die daar steeds lag blijkens dorsaal opschrift. Bij die van 18 Aug. 1801 de „rota", blijkbaar steeds daar geweest. Bij die van 25 Aug. 1801 een artikel (moderatie van kosten), niet ten register gebracht, doch blijkbaar steeds daar geweest.

1718. Minuteele notulen van het op de rechtdagen verhandelde bij Gecommitteerden uit het Departementaal bestuur van Overijsel tot de financiën van Drente. 17 Augustus 1802—1804 November 20.

1 portefeuille.