is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

III. Archieven van den Raad van Financiën en Landdrost en Assessoren.

NB. De rechtspraak met betrekking tot de gemeene middelen werd bij de reeds vermelde instructie voor de raden van financiën (zie hiervoor bladz. 544) in 1805 opgedragen aan dien Raad in Drente. De spoedig gevolgde bestuurswisseling maakte weldra eene nieuwe voorziening noodig.

Bij publicatie d.d. 13 April 1807 stelde koning Lodewijk Napoleon rast: «bepalingen nopens de inrigting van het bestuur „in de departementen mitsgaders ten aanzien van de wijze waarop „zullen worden behandeld alle judiciële zaken, concernerende de „oude middelen en belastingen". Art. 23 der daarin opgenomen Wet over het bestuur in de departementen droeg aan landdrost en assessoren op het opzicht en de administratie en provisioneel ook de rechtspraak over de middelen te lande, zooals deze waren uitgeoefend door de raden van financiën; de rechtspraak volgens de generale ordonnantie en de bestaande bizondere reglementen en instructiën. Bij de aan de wet toegevoegde „Punten over de „behandeling van judiciële zaken concernerende de oude middelen „en belastingen" werden de noodige overgangsbepalingen gegeven.

In de protocollen wordt melding gemaakt van de rechtspraak van den Raad van Financiën met medewerking van den advocaatfiscaal, daarna afwisselend van landdrost en assessoren of wel commissarissen-assessoren (een enkele maal ook van assessoren of commissarissen zonder meer) en den secretaris-generaal.

1733. Minuteele notulen van den rechtdag voor crimineele zaken, behandeld bij landdrost en assessoren; met daarin geïnsereerde stukken. 17 Augustus 1808—1810 December 28.

1 portefeuille.

1734. „Criminele sententiën". — Register der notulen van