is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IV. Archief van den Advocaat=Fiscaal der middelen te lande in het departement Drente.

NB. De titel wisselt tusschen advocaat-fiscaal voor of over de middelen of der middelen. Oorspronkelijk advocaat-fiscaal des konings heet hij sedert 23 van Hooimaand 1810 keizerlijk advocaat-fiscaal, en sedert Maart 1811 gewezen advocaat-fiscaal.

Bij staatsbesluit d.d. 10 Januari 1806 N°. 2a werd. vastgesteld eene „Instructie voor de advocaten-fiscaals over de middelen „te lande fungerende bij de raden van finantiën in Utrecht, „Vriesland, Stad en Lande van Groningen, Overijssel en het „landschap Drenthe". Art. 4 dier instructie droeg hun op „het „naauwkeurig en werkzaam toevoorzigt op de executie van alle „wetten en bevelen, vervat zoo in de generale als in de parti„culie(re) ordonnantiën, die met opzigt tot den ophef van de „middelen te lande reeds zijn gepubliceerd of vervolgens gepubliceerd mogten worden, en meer bijzonderlijk: a ; d

„het algemeen toezigt tegens alle misdrijven, excessen, frau(den) „en overtredingen en de handhaving van het regt van het Ba„taafsche Volk, op den voet en in de zaken art. 30 en 31 der „generale ordonnantie gemeld". Zij vervulden bij gebleken overtreding de functie van openbaar aanklager (artt. 17 en 18).

Bij regeling van 13 April 1807 bleef de advocaat-fiscaal „als „publieke aanklager" gehandhaafd (zie de Punten art. 4).

Het „goed en aaneengeschakeld register", dat de advocaatfiscaal moest houden „van alle zodanige zaken, als [hem] in de „waarneming van [zijn] officie zijn voorgekomen" (art. 32), is niet tot ons gekomen, zoo het al is gehouden.

1743. Publicatie van Z. M. den koning van Holland, houdende bepalingen nopens de inrigting van het bestuur in de departementen, mitsgaders ten aanzien van de wijze, waarop zullen worden behandeld alle judiciële zaken, concernerende de oude middelen en belastingen. 13 April 1807.

1 deel (gedrukt).

L.