is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

28. Terponding met den aankleve van dien (1806—1810),

29. voorbetalingen (alleen de omslag aanwezig),

30. vrijdom van port (1811),

81. waag (1806—1808),

32. wijn (1806—1809),

33. zeep (1808—1809),

34. klein-zegel (1805—1810),

35. zout (1809).

1746. „Formulieren betrekkelijk de finantieele practijk", afkomstig van den advocaat-fiscaal Mr. J. J. W. van Prehn. 1807—1810.

1 bundel.

1747. Aanteekeningen van den advocaat-fiscaal, meerendeels betreffende de financieele zijde van zijn ambt. 1810.

1 omslag.

NB. Deze stukken bestaan uit:

ü. eene lijst der „Finantiele wetten, reglementen, besluiten, „enz. van het jaar 1810", loopende over 9 Januari—24 Maart 1810;

b. eene „Verzameling van papieren, welke bij finantieele zaken „behoren", bevattende een uittreksel uit het peilboek der jenevertappers te Schoonebeek, een opgave van aangehaalde goederen, en eene opgave der boeten en breuken, door den advocaat-fiscaal over 1810 ontvangen;

c. een omslag. Laatste finantiele agenda", waarin enkele stukkeu in Januari en Februari 1811 behandeld en verschillende aanteekeningen ;

d. een omslag „Aangehaalde goederen", bevattende aanteekeningen van door den advocaat-fiscaal aangehaalde en verkochte goederen eu eene beschikking d.d. 1810 omtrent zoodanige goederen door den landdrost.

1748. Protocol van brieven, verzonden door den advocaatfiscaal, 3 October 1808—1809 Juni 26; tevens register van brieven, bij dien ambtenaar ingekomen, 11 April—9 Juli 1808.

1 deel.

1749. Protocol van brieven, verzonden door den advocaatfiscaal. 26 Juni 1809 — 1811 Maart 11.

3 deelen