is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

E. REKENINGEN VAN AMBTENAREN REKENPLICHTIG AAN HET GEWESTELIJK BESTUUR VAN DRENTE, 1578-18104).

i. Rekeningen van ambtenaren, uit den tijd dat geene doorloopende commissiën ten dezen werden verstrekt 1578—+ 1602.

1771. „Rekeninge ende acquiten van den landschrijver „Mus." — Rekeningen, met bijlagen, van den landschrijver Johan Muss van Couorden betreffende zijne administratie van gelden, door 't landschap Drente over de kerspelen omgeslagen bij besluiten d.d 1578—1581. 1578—1583.

1 portefeuille.

NB. Deze rekeningen zijn afgesloten door drost en gecommitteerden op '23 October 1585 te Hulsfoorde.

Onder de bijlagen is aanwezig eene aanteekening van den omslag over de kerspelen van Drente van 3000 gulden, uitgeschreven op 't lotting d.d. St. Magnus 1578, waarop de gestorte sommen later door Muss zijn bijgeschreven. Op dit stuk schreef de landschapssecretaris Mr. C. W. Ellknts in 1753:

„Uitsettinge met de verdelinge van 3m k, over de gehele „landschap uitgeset op een lotting te Anlo op St. Magnus 1578.

„NB. Dit is een stuk onder de hand van den landschryver Johan „Mos van Coevorden en genomen uit de acquiten van gem. landschryver. C. W. Ellents, 1753".

*) Van deze rekeningen zijn staten vervaardigd, die bij de inventarissen worden bewaard.