is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„om der gevangenen kosten, so up Zwartesluis om den torff ge, vangen sa ten" te betalen; met bijlagen; 1595.

1773. „Reckningo oder staet, die.... Euert van Ensse, „drost tho Couerden unnd der landtschup Drente, praesentiert „unnd avergifft die landtschup van denselven lande van Drente, «van sinen entfangk. hie gehat hefft van die penningen, die in „den voirges. lande uthgesat unnd gecollectiert sijn, zedert den „jaire 1580, dat die stadt Gronningen entset is woirden, tot den „lesten Octobris 1585 inclusive." 1585.

1 deel.

NB. De landschapsklerk Gaspar Monter gaf deze rekening den titel: „6. Rekeninge van den drost Everhardt van Ensse van „den jaren 1580 tot 1585 gedaen, voor de heeren gecommitteerden „van de landtschap Drenthe ende den rentmeester Fritema ge„daen. 48".

Deze rekening is gesloten door gecommitteerden van den landdag d.d. 23 October 1585 op 31 October 1585.

1774. Rekeningen van Harmen wessell, schulte te Eelde, later hopman te Emden, betreffende zijne administratie van de gelden, door 't landschap Drente (Ridderschap en Eigenerfden) over de kerspelen omgeslagen bij besluiten d.d. 1599—1602. 1600—1603.

1 portefeuille.

NB. Een der rekeningen (over 1599—1603) is het concept of minuteel exemplaar van den rendant, door diens zoon tegen ontvangbewijs afgegeven aan Drost en Gedeputeerden in verband met hun geschil met de erfgenamen van den ontvanger H. Gkrr ijs en. Het stuk zou hem ,,nae afgedaene saecke, ter goede „trouwe . . . worden gerestitueert" (resol. D. en G. d. d. 18 Mei 1620). De teruggave is evenwel achterwege gebleven.