is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

II. Rekeningen van ambtenaren, uit den tijd dat doorloopende commissiën ten dezen werden verstrekt. 1598 è 1602—1810.

a Rekeningen van ambtenaren voorzien van doorloopende commissiën van wege de Staten.

1. Ontvanger der contributiën (ontvanger-generaal) van Drente.

NB. In verband met zijne verplichting, „om van de ingesetenen „van de dorpen van de voers. landtschap de penningen van „heure opgeleide contributiën te innen"'), droeg de ontvanger van Drente destijds den naam „ontfanger van de contributiën" 2). Toen in 1646 eene nieuwe instructie „op 's landtschaps cantor „ende op de betaelinge daeruyt te doen"') werd vastgesteld, werd de titel van den ontvanger gewijzigd in „ontfanger-generael „van de landtschap" *), welke naam sedert van kracht is gebleven.

De inkomsten van het kantoor bestonden uit de opbrengst der generale middelen over Drente en Ruinen, leeningen, omslagen, belasting op bebouwde landen, haardsteden-geld en grondschattingen. Onder de generale middelen worden genoemd de opbrengst der accijnsen,

') Commissie op Hebman Geebtss d d. 19 Mei 1602, opgenomen achter in het protocol van resolutiën van Drost en Gedeputeerden over 1602.

2) Zie de in noot 1 genoemde commissie en de resolutiën van Drost en Gedeputeerden d.d. 19 Mei 1602, 14 Maart 1617, 3 en 21 Maart 1625, 7 September 1627.

*) Resol. Ridderschap en Eigenerfden d.d. 19 September 1645.

4) Resol. Ridderschap en Eigenerfden d.d. 17 Februari 1646.