is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van tollen enz. De omslagen en grondschattingen waren belastingen op onroerende goederen; de eerste werd geheven van de bouwlanden, de tweede van alle landerijen, waardeelen en gebouwen. Voor eene juiste heffing waren registers der goederen aangelegd, die van tijd tot tijd werden herzien. Grondschattingen en omslagen bepaaldelijk ter betaling van renten ten laste van Drente werden ontvangen door den landschapssecretaris. De inning der belastingen geschiedde voor de generale middelen door pachters, voor de omslagen en grondschattingen door de schatbeurdors.

De lasten van het kantoor bestonden voornamelijk in uitgaven ten behoeve der generaliteit, terwijl ook de „tractementen, recognitiën en verdiende salarissen" der ambtenaren van het landschap door den ontvanger-generaal werden betaald.

1775 Rekeningen van den ontvanger der contributiën (sedert 1646 ontvanger-generaal) over 1 April 1602—1806 December 31. Met bijlagen.

513 portefeuilles.

NB. Ontbreken:

1. de rekeningen en de bijlagen over 1 April 1634—1635 Maart 31, 1 April—30 September 1643;

2. de rekeningen over 1 April 1617—1618 Maart 31, 1 April 1629—1630 Maart 31, 9 Januari 1799—1801 December 31, 1 Januari -31 December 1805;

3. de bijlagen tot de rekeningen over 1 Januari 1803—1804 December 31.

2. Ontvanger der generale middelen te Coevorden.

NB. Na afloop der verpachting door Drost en Gedeputeerden van de generale middelen over Drente werden die over de heerlijkheid Coevorden door hen verpacht ten overstaan van den ontvanger van Wedde en Westerwolde als vertegenwoordiger van den Raad van State. Slechts 2/5 der opbrengst strekte ten behoeve van 't landschap, de overige 3/5 ontving de generaliteit voor het onderhoud der vesting Coevorden.

Toen in 1621 de ontvanger der generale middelen te Coevorden (Johan Stuirman) was overleden, gingen Ridderschap en Eigenerfden in op het voorstel van den ontvanger der contributiën: „dat tot dienste van de landtschap het ontfanck van de generale „middelen tot Coevorden gecombineert ende gevestiget behoere