is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zicht, de administratie te hebben gevoerd, doch over den laatsten tijd schijnt de rentmeester meer verantwoordelijk te zijn geweest aan het bestuur van 't landschap. De 18 rekeningen van den rentmeester Tijmen tkr Linden, over 1601 — 1618, zijn thans niet meer aanwezig '). De serie wordt geopend met de eerste rekening van G. Steouck, den eersten rentmeester van wien bekend is, dat hij eene commissie en instructie ontving van Drost en Gedeputeerden (beide opgenomen in hunne resolutiën d.d. 17 December 1618).

1778. Rekeningen van den rentmeester van Dikninge, over 1 Januari 1619—1808 December 31. Met bijlagen.

189 portefeuilles.

NB. Hierbij eene na-rekening van G. Strddck over 1627 (of 1628?).

Ontbreken:

1. de rekeningen en bijlagen over 1 Januari—31 December 1806;

2. de rekeningen over 1 Januari—31 December 1692, 1 Januari —31 December 1799;

3. de bijlagen tot de rekeningen over 1 Januari—31 December 1648, 1 Januari—31 December 1732, 1 Januari—31 December 1796.

5- Rentmeester van Assen.

NB. In verband met de invoering der Hervorming in Drente werden de bezittingen der abdij te Assen gesaeculariseerd. Zonder dat ons nader van eene aanstelling blijkt, wordt reeds in de resolutiën van Drost en Gedeputeerden d.d. 7 Januari 1602 gewag gemaakt van een rentmeester dier bezittingen. De eerste rekening van dien ambtenaar liep over de jaren 1599 — 1602. Reeds in 1599 of te voren moet hij dus de opdracht tot het voeren der administratie hebben ontvangen.

Bij resolutie d.d. 23 October 1602 droegen Ridderschap en Eigenerfden aan Drost en Gedeputeerden op, hem eene voorloopige commissie in behoorlijken vorm te geven; deze volgde op 3 December d.a.v. ').

') Dat zij indertijd in het archief der Staten gevonden werden, blijkt o.a. uit den inventaris van dat archief d.d. 1627 (Inv. N°. 918 (afd. Varia)).

®) Deze commissie is opgenomen achter in het protocol der resolutiën van Drost en Gedeputeerden over 1602 en in het protocol register) der resolutiën van Drost en Gedeputeerden betreffende Assen en Dikninge i.d. 3 December 1602.