is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Monter, wegens zijn beheer van 1 paeye grond schatting en i/t omslag, door Drost en Gedeputeerden uitgeschreven respectievelijk tegen 19 Februari en 5 Maart 1666. Met bijlagen.

1 portefeuille.

NB. Deze rekening werd afgesloten op den rekendag d.d. 18 Juni 1666.

1782. Rekeningen van den klerk ter landschapssecretarie G-errit Vos, wegens zijn beheer van de grondschattingen, geheven ter betaling van de renten ten laste van 't landschap, over 8 December 1739—1746 December 13. Met bijlagen.

7 portefeuilles.

1783. Lijst van „restanten van grontschattingen en intressen ,ten laste van zommige carspelen, uitgeschreven tot betalinge van „de landtschaps-interessen, overgegeven op den rekendag van den „3 December 1743."

1 stuk.

NB. Dit stuk is indertijd overgenomen van de arrondissementsrechtbank te Assen. De resolutiën van Ridderschap en Eigenerfden en van Drost en Gedeputeerden, evenals de nota van den rekendag d.d. 3 December 1743, zwijgen over deze lijst. Was zij misschien eene bijlage tot de rekening van den klerk G. Vos over 4 December 1742—1743 December 3? Een dergelijk stuk is aanwezig bij zijne rekening over 3 December 1743—1744 December 15.

1784. Rekeningen van den ontvanger-generaal van zijn beheer van de rantsoenpenningen en grondschattingen tot betaling van de los- en lijfrenten ten laste van 't landschap, over 1 April 1799—1808 December 31.

10 portefeuilles.

NB. Zie de noot bij Inv. N°. 1780.

7- 30ste en 40s,e penningen (collaterale successiën en vrijwillige verkoopingen).

NB. Had 't landschap reeds vroeger represaille-maatregelen genomen tegen de heffing in andere provinciën van eene belasting bij overgang van onroerende goederen aan personen buiten die provinciën, op 4 Maart 1679 vernieuwden Ridderschap en Eigenerfden het te dien opzichte genomen besluit. Tevens werd

37