is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ii. Oostermoersche vaart c.a.

NB. Zie omtrent den aankoop, het beheer en den verkoop in 1796/7 van deze vaart en het Spijkerboor-verlaat de dossiers in voce Oostermoersche vaart (Inv. Nos. 1155—1163, 1178).

1794. Protocol der rekeningen van L. Grevijlink van de heffing der afvaartsgelden op en het onderhoud van de Oostermoersche vaart en het Spijkerboor-verlaat, over 1 Juni 1766 —1795 April 30. 1767—1795.

2 deelen.

NB. In het lste deel (tot 30 April 1786) zijn nog opgenomen processen-verbaal der afrekeningen over 1 Mei 1786—1794 Mei 1, in 1789, 1792 en 1794 (waarvan de rekeningen zijn opgenomen in deel 2) en een (onvoltooid) alphabetisch register der onderwerpen van uitgaaf.

1795. Bijlagen tot de rekeningen van L. Grevijlink van de heffing der afvaartsgelden op en het onderhoud van de Oostermoersche vaart en het Spijkerboor-verlaat, over 1766/7, 1772/3, 1781/2, 1782/3, 1784/5, 1785/6, 1789/90, 1793/4, 1794/5.

1 portefeuille.

i2. Administrateur van Vaart en Venen.

NB. Van de 2de helft der 18de eeuw dagteekent de stelselmatige ontginning der veengronden, ten westen van Assen gelegen, afkomstig van de abdijen te Assen en te Dikninge. Eene vaart werd gegraven ter verbinding van de venen en Assen met Meppel (1767—1771), dwarsvaarten werden aangelegd tot afvoer van de turf, uitgestrekte venen werden aan particulieren verkocht; alles ter bevordering van de plannen der landschapsregeering, eene bloeiende veenkolonie in de nabijheid van Assen te doen verrijzen. Zoo ontstond de behoefte aan een ambtenaar, die de geldelijke aangelegenheden bestuurde, en trad op 1 Januari 1774 voor Drost en Gedeputeerden een administrateur op van de vaart en venen. Zijne instructie was geregistreerd in het „Smilder „Protocol f. 128 v." '), dat verloren is; de instructie voor zijn opvolger dd. 1785 is geregistreerd in het Protocol van instructiën en eeden (Inv. N°. 778). Bij besluit van Representanten

l) Zie resolutiën van Drost en Gedeputeerden d.d. 28 Februari 1774 a.m.