is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NB. Aan 't slot van de rekening eene kwijting door Roelof tan Echt«n voor de ontvangst van het batig saldo; en daarachter een ongeteekend verzoek van den collecteur (aan Drost en Gedeputeerden) om goedkeuring der rekening en om vergoeding voor zijn gehouden beheer.

In margine staat aau 't hoofd der rekening: „Bij Johan Peters „Büdde oevergegeven in Aprili 1624. Ende opten 3 Novembris „1624 geresumeert ende bevonden sijnde, dat hij noch an de „landtschap te betaelen heft 105 ü 2 st., is hem by acte van „den 3 Novembris ut supra gelast deselve binnen dree weecken „nae insinuatie aD den secretaris H. Weynichman van wegen de „landtschap te betalen".

2. Aanleg van de Nieuwe Vaart (Hoofdvaart).

1801. „Schryfboek van de Nieuw-Vaart." — Register der rekeningen van den aanleg der Hoofdvaart over 1769—1772, door L. Grevijlink gedaan aan Drost en Gedeputeerden en door dezen afgesloten. 1770—1772. Met alphabetischen index der verrichte werken.

1 deel.

NB. Exemplaar van 't landschap? Gedeeltelijk althans geschreven door den klerk W. H. Hofstede.

1802. Kwijtingen behoorende tot de rekeningen van L. Grevijlink over den aanleg der Nieuwe Vaart. 1769—1772.

1 portefeuille.

3- Rogge-magazijnen te Assen, Hoogeveen, Coevorden, Meppel en Vries.

NB. Bij publicatie d.d. 17 December 1771 verboden Drost en Gedeputeerden den uitvoer van rogge, boekweit, aardappelen en jenever, bij verbeurte van die artikelen en de gebezigde vervoermiddelen en op boete van 200 goudguldens en 25 gids. voor ieder anker jenever. Men wilde voorkomen, dat de ingezetenen, door de hooge prijzen uitgelokt, zich van hunnen voorraad te veel zouden ontdoen, waardoor gebrek zoude [ontstaan. Om nu te zorgen, dat zij toch hunne rogge van de hand konden doen „en „ook een iegelijk dezelve nodig hebbende, zal kunnen worden „gerijvet", werd bepaald, dat te Meppel, Coevorden en Assen op