is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NB. Aanwezig zijn tractaten van de jaren 1678, 1679, 1697, 1728, 1739, 1753.

1823. Octrooi door de Staten-Generaal verleend aan de WestIndische Compagnie. 1674.

1 deel (gedrukt).

1824. „Ordonnantie waernaer de helfte van alle des lants „middelen te water in admodiatie zijn uytgegeven; alsmede de „placaten ende resolutiën daertoe specterende". 1687.

1 deel (gedrukt).

NB. Het deel bevat ook een: „Placaet op den ophef van de „convoyen ende licenten ende verdere 's lands middelen te „water", 1687.

1825. „Naeder placaet tot reguleringe van de binnenlandtsche „paspoorten ende communicatie in de respective provinciën, het „ressort van de generaliteyt geëxcipieert." 1688.

1 deel (gedrukt).

1826. Reglement „op het logement en verteeringe van de „militie te voet en te paert in haer doormarschen door de quar„tieren immediatelijck resorterende onder de generaliteyt." 1704.

1 deel (gedrukt).

1827. Instructie voor kapiteins, officieren, schrijvers en bootsgezellen ter retorsie uitvarende. 1717.

1 deel (gedrukt).

1828. Resolutie van de Staten-Generaal op de heffing van de convooien en licenten; met eene lijst „van de gemeene middelen op de inkomende en uytgaande goederen en koopmanschappen." 1725.

1 deel (gedrukt).

1829. „Plan van oproeping tot het formeren van eene natio„nale vergaderinge ten vergaderinge van de Staten-Generaal der „Vereenigde Nederlanden", vastgesteld bij resolutie van de StatenGeneraal d.d. 29 Mei 1795.

1 deel (gedrukt).

1830. „Plan ter oproeping der burgers van Nederland tot „het verkiezen eener nationale conventie, gearresteerd bij de „vergadering der Provisionele Representanten van het volk van