is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Holland op Vrijdag den 24 July 1795, en voordracht desaan„gaande ter vergadering van Hun Hoog Mogende, door eene „plechtige Hollandsche commissie uitgebracht op den 28 Julij „1795. Het eerste jaar der Bataafsche vrijheid." den Haag 1795.

1 deel (gedrukt).

1831. Publicatiën, orders enz. uitgevaardigd door den stadhouder (kapitein- en admiraal-generaal), en ingekomen bij Drost en Gedeputeerden 1624—1793.

1 portefeuille.

NB. Aanwezig zijn:

o. orders en reglementen, omtrent het logeeren en doortrekken van militairen (1624, 1681, 1682, 1684, 1750);

b. publicatiën, houdende generaal pardon voor de deserteurs (1696, 1748, 1781, 1784, 1793);

c. publicatiën tegen oproerige geschriften, gesprekken en bewegingen (1748, 1785, 1787);

d. afdruk van een brief d.d. 28 Juni 1787, met bijlagen, van de prinses van Oranje aan de staten der resp. provinciën, over hare aanhouding te Schoonhoven.

1833. „Allerhande generaliteitsplaccaten, in een pacquet ge„bonden." — Plakkaten, publicatiën, ordonnantiën enz., uitgevaardigd door de Staten-Generaal en door dezen aan Drost en Gedeputeerden ter publicatie toegezonden 14 December 1600—1796 Februari 19.

4 portefeuilles

NB. Deze stukken werden met begeleidend schrijven aan D. en Gr. toegezonden (zie Inv. N°. 64 (afd. Resolutiën en brieven)). Een lijst der stukken is aanwezig in de eerste portefeuille.

1833. Publicatiën, instructiën enz., uitgevaardigd door den Raad van State en ingekomen bij Drost en Gedeputeerden. 1662—1793.

1 portefeuille.

NB. Aanwezig zijn:

a. order en reglement voor de ontvangers, rentmeesters en controleurs van de gemeene middelen, verpondingen enz. (1662);

b. orders en reglementen op de uitoefening van executie door officieren, pachters enz. van 's lands middelen (1695, 1727);