is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

76. 1408, Mei 6.

Gelijk regest Dikninge N°. 157.

Gegeven in den jaer ons Heren dusent vierhundert ende ach te, des Sondages na Mey dach.

Afschrift (17de eeuw) (Inv. N°. 640 (afd. Varia)) op papier.

Afschrift (17de eeuw) (Inv. N°. 640 (afd. Varia)) op papier.

77. 1412, September 16.

Frederic van Blanckenhem bisschop te Utrecht — gevolg gevend aan zijne door hem, de 5 kapittelen te Utrecht en de 3 Overijselsche steden bezegelde belofte (welke van kracht zal blijven), zijne onderzaten in 't land van Drenthe te houden bij hun oud landrecht. — verklaart als zoodanig te hebben bevonden hetgeen hij mededeelt en dit te zullen handhaven. Met medebezegeling door de 5 kapittelen.

Ghegeven int jaer ons Heren dusent vierhondert ende tweelf des sestienden dages in Septembri.

Oorspr. (slechts fragmentarisch bewaard gebleven) (Inv. N°. 185 (afd. Privileges)). Het zegel is verloren.

78. 1421, Februari 14.

Qelijk regest Dikninge N°. 225.

Acta sunt h^c in domo domini abbatis prgdicti in Runen sub anno, indictione, mense, die, hora, pontificatus (sic) quibus supra (anno nativitatis eiusdem M° CCCC° vicesimo primo, indictione quarta decima, mensis Februarij die quarta decima, horis vespertinis vel quasi, pontificatus sanctissimi in Christo patris ac domini nostri domini Martini divina providentia papg quinti anno quarto).

Afschrift (17de eeuw) (Inv. N°. 639 (afd. Varia) fol. 26verso—28).

79. 1438, October 10.

Deken en kapittel van Sinte Peters te Utrecht ontslaan Coenraet ten HoÖE en zijne vrouw Alijt uit den hoorigen echt en verhuren aan hen hun huis te Vffelte met verschillende perceelen land aldaar tegen 10 mudden rogge 's jaars; waarvan hij 2 mag korten voor 't onderhoud van den „spijker" te Uffelte en de inning van 's kapittels rogge-pachten uit Drente.

Gegeven int jaer ons Heeren dusent vierhondert achte ende dertich op sinte Yictoers dach.

Oorspr. (Inv. N°. 1267 (afd. Varia)). Met zeer geschonden zegel van het kapittel in bruine was.