is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

136. 1571, Januari 11.

johannes Knijff, eerste bisschop van Groningen, oorkondt, dat heer HermanïJS van der Borck abt in Dickeninge hem voorstelde heer anthonius, conventuaal der abdij,l) voor de kerspelkerk te Beijlen in 't graafschap Dre(n)thia; — en gelast daarom allen pastoors enz. in zijn ressort deze voordracht af te kondigen in de kerk van Beilen en bezwaarhebbenden op te roepen voor hem of zijn officiaal tegen 27 Januari a.s.

Datij (sic) sub pitsero nostro infra appenso die undecimo mensis Januarij anno septuagesimo primo.

Afschrift (17de eeuw) (Inv. N°. 640 (afd. Varia)) op papier naar een afschrift d.d. 1648.

137. (1571, Januari..).

JoANNES Goringe 2), (sacrista) te Beijlen, verklaart, dat de 3 afkondigingen (van de voordracht van anthonius 3) voor de kerspelkerk in Beijlen) zijn geschied op Pontiani, Dinsdag na Pontiani en Antonii confessoris, en dat niemand bezwaren daartegen inbracht.

z. j. en d.

Afschrift (I7de eeuw) (Inv. N°. 640 (afd. Varia)) op papier naar een afschrift d.d. 1648.

138. 1571, Februari 6.

De hertog van Alue, 's konings stadhouder, gouverneur en kapitein-generaal over de Erffnederlanden, neemt aan de toekenning eener som in eens in plaats van den 100s,en penning voor ééns van alle goederen en de 10den en 208len penningen bij verkoop resp. van roerende en onroerende goederen, op 's hertogs last door Kaerle van Brimeu, graaf van Meghen, 's konings stadhouder en kapitein-generaal over Vrieslant enz. aan de Staten van Drente gedaan; belooft renvooi der remon-

') Waarschijnlijk Antonius Holle. — 6 Februari 1569 was Johannes Tissinck pastoor te Beilen ("regest Dikninge N°. 416); 16 September 1571 was hij als zoodanig niet meer te Beilen (regest Dikninge Nü. 4351 In 1577 was Antonius Holle pastoor te Beilen (regest Dikninge N° 450), die in 1591 administrator der abdij te Dikninge genoemd wordt (regest Dikninge N°. 485).

2) Lees Eobinge. — In 1577 was Johann Robinghe sacrista te Beilen (regest Dikninge N°. 450).

•) Zie noot 1.