is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

146. 1576, Januari 17.

Hako Henrycksoon schulte te Norch en Veenhuyssen oorkondt, dat hij op verzoek van de markegenooten van Eeden de afpaling in de marke van Eden door Wygbolt van Ewssum c.s. heeft te niet gedaan en dat zij uitdrukkelijk verklaarden, nimmer een voet veld of veen of eene afpaling aan W. v. E te hebben toegestaan en nimmer te zijn aangesproken door \V. v E. vóór 1575.

Actum Eeden, op sunte Antonius dach anno XVC LXXVI.

Oorspr. (Inv. N°. 293 (afd. Limieten)) op papier. Met onderteekening door den schulte en (2) keurnooten.

Afschrift (16'ie eeuw) (Inv. N°. 293 (afd. Limieten)) op papier.

147. 1581, Juni 13.

Wilhelm prins van Oraengiën, graaf van Nassau enz., gouverneur van Erabanth, Hollandt, Zeelandt, Vrieslandt en Vtrecht, stadhouder-generaal van Zijne Hoogheid, bericht bepaaldelijk allen militairen, dat hij de dingspelen en dorpen van 't land van de Drente, die door Roeloff de Lange „in verdinge gebracht" zijn en daarom contribueeren aan de generaliteit, in zijne bescherming neemt tegen allen overlast als brandschatting, roof enz., en dat hij daarom hun verbiedt de inwoners en 't hunne overlast aan te doen; doch op uitdrukkelijke voorwaarde dat genoemde inwoners hun aandeel in de contributiën aan de generaliteit opbrengen. Welk een en ander in acht moet worden genomen op vertoon van deze sauvegarde of een door een van 's prinsen secretarissen gewaarmerkt afschrift.

Aldus gedaen tot Amsterledam, den XIIIen Junij des jaers XVC ende eenentachtentich.

Afschrift (16'Je eeuw) (Inv. N°. 1226 (afd. Varia)), op papier, gewaarmerkt door den landschrijver van Drente Heymrich van Rossum. — Het oorspronkelijke stuk was geschreven op perkament en voorzien van het opgedrukt „placcaet-segel" van den prins; het was geteekend „Gun,le. de Nassau" en„bij bevele van „zijnder excellencie, Johan van Bkrlicom".

148. 1584, Mei 14.

Frantz van Verdugo, gecommitteerde van den koning van Hispaniën „over de gouvernementen" en tevens krijgsoverste van Vrieslandt, Ouerijssel, Groningen, Lingen, Drenthe en 't graafschap Zutphen, geeft op verzoek van gedeputeerden der ridder-