is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schap en 't „alinge landtschaft" van Drenthe vidimus van 2 privilege-brieven:

1. d.d. 1344, vicesima octava mensis Octobris, van Johan van VeRNENBURCH, bisschop te Traiectum (zie regest N°. 44);

2. dd. 1384, des Saterdages nae Allen Godts Hilligen dach, van Fflorents van Weuelichoue, bisschop te Utrecht (zie regest N°. 68);

daar deze brieven kwalijk leesbaar zijn en't meer zullen worden en hij q.q- 't land van Drenthe wil handhaven bij zijne privileges.

In den jare naer Christi onses Saliehmukers geboerte duijsent vijffhondert vier ende tachtentich, den veerthienden dach de8 maents Maij.

Oorspr. (Inv. N°. 182 (afd. Privileges)). Met onderteekening van Fran90is de Vkrdügo en het geschonden „Cor. Ma', insegel „van den camer toe Groningen" in roode was.

149. 1585, Januari 1.

De Raden van State, gecommitteerd tot der regeering der Geünieerde Nederlandsche provinciën aan de oostzijde der Maas, verleenen vrijgeleide aan de ingezetenen van Dieuer-dinxpel en 't kerspel Zuytwolde, mits zij de overeengekomen som geregeld maandelijks betalen aan Herman Gebss, geene correspondentie houden met den vijand, en niet de Swarte-sluys gebruiken doch hunne benoodigdheden halen uit bevriende steden.

Gegeven tot Vtrecht, onder onsen cachette, den eersten January XVC vyffentachtich stylo novo.

Oorspr. (Inv. N°. 1226 (afd. Varia)). Met onder een papieren ruit opgedrukt zegel.

150. 1586, Juli 31.

Robert graaf van Leijcester, „bannderheere" van Denbigh, luitenant van de koningin van Engelandt, gouverneur en kapiteingeneraal der Vereenichde Nederlandtsche provinciën, verlengt, — in strijd met zijn plakkaat d.d. 5 Juli te voren, bevelende cassatie van alle sauvegarden en verwoesting van het platteland, — op advies van den Raad van State, de sauvagarde verleend aan de kerspelen en de daaronder behoorende dorpen in 't landschap Drente, die de maandelijksche contributie opbrengen voor de „gemeene sake"; — en beveelt allen militairen in dienst der koningin en onder zijne bevelen, zich daarnaar te gedragen.