is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Met bepaling, dat authentiek afschrift dezer sauvegarde de kracht zal hebben van 't oorspronkelijke stuk.

Gegeven in 's Grauenhage, den lesten July XVC zessentachtentich.

Oorspr. (Inv. N°. 1226 (afd. Varia)) op papier, — met onder een papieren ruit opgedrukt zegel van den Raad van State, onderteekening door R. Leycester, visie door Bardesids, en uitgegeven „ter ordonnantie van Syne Excellencie, J. van Langen".

151. 1587, October 10.

Ph'L/ppes, koning van Castilliën enz., heer van Vrieslandt enz., stelt, in overleg met den hertog van Parme en Plaisance, als stadhouder, gouverneur en kapitein-generaal „in dese onse Nederlanden van „herwaertz-ouere", Francois van VerdüGO, overste en „couronnel" van een regiment Walsche knechten en kapitein van „een bende „lichte peerden-lanssruiteren", aan tot stadhouder-generaal van 't land van Drenthe en superintendent van Wedde en Westerwollingen-landt; met opdracht om bepaald genoemde zaken te behartigen en zich verder te gedragen naar de instructiën door den koning vastgesteld of alsnog vast te stellen; en dat op den reeds aan den koning afgelegden eed. Met bevel aan autoriteiten en inwoners van Ouerijssel, stad en „ommeligghen" van Groeningen, Drenthe, Wedde en Westerwollingher-landt, genoemden Francois van VerdüGO als zoodanig te erkennen en de hem toekomende rechten enz. te doen genieten.

Gegeven tot Brussel, den thiensten dach van October int jaer ons Heren duysent vijffhondert zevenentachtentich, van onsen rijcken te weten van Naples en Hierusalem 't XXXIIIP, van Castilliën, Arragon, Siciliën ende andere 't XXXIIe, ende van Portugal 't VIIIe.

Afschrift (Inv. Nc. 1244 (afd. Varia)) in een vidimus d.d. 11 Januari 1589 (regest N°. 153).

Afschrift (Inv. N°. 1246 (afd. Varia)), d. d. c. 1615 naar het hiervoor genoemd vidimus.

152. 1587, December 22.

P. Eemskerck verklaart, dat — krachtens de machtiging d d. 1 Juli 1585 door den prins van Parma, luitenant-gouverneur en kapitein-generaal, verleend op den president van Vrieslant Igram van Achelen, — Francois van Verdugo op 16 October d. a. v. (1587) den eed als stadhouder en kapitein-gene-