is toegevoegd aan uw favorieten.

De bronnen van Carel van Mander voor "Het leven der doorluchtighe Nederlandtsche en Hoogduytsche schilders"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voorwoord.

In enkele onderdeelen omgewerkt en uitgebreid, bleef de inhoud van dit werk in hoofdzaak gelijk aan het bekroonde antwoord op een door de Faculteit der Letteren en Wijsbegeerte aan de Universiteit te Amsterdam in Mei 1900 uitgeschreven prijsvraag, waarbij verlangd werd „ Eene systematische uiteenzetting en rangschikking van de gegevens, die Carel van Mander in Het Leven der Doorluchtighe Nederlandtsche en Hooghduytsche Schilders aan zijn verschillende bronnen, zoo gedrukte als schriftelijke en mondelinge mededeelingen, eigen herinneringen of verzamelingen van kunstwerken, heeft ontleend."

Aan allen, die mij bij de uitgave bereidwillig terzijde stonden, mijn hartelijken dank: aan prof. jhr. Dr. J. SlX, in wiens beoordeeling menige op- en aanmerking voorkwam, waarvan een dankbaar gebruik gemaakt is; aan Dr. Corn. Hofstede de Groot, aan wiens zeer welwillende voorlichting menige aanvulling in de lijst van kunstwerken te danken is; alsmede aan den Heer E. W. Moes, die mij eenige nuttige wenken deed toekomen.

Ten slotte betuig ik hier nogmaals mijne erkentelijkheid aan de Directeuren van „teyler's Stichting" te Haarlem en van het Provinciaal Utkechtsch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, wier financieele steun de uitgave van dit werk mogelijk gemaakt heeft.

Hilversum, Juni 1903.

H. E. G.