is toegevoegd aan uw favorieten.

De bronnen van Carel van Mander voor "Het leven der doorluchtighe Nederlandtsche en Hoogduytsche schilders"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heeft die herdruk van 1624 ook voor ons nog beteekenis. De volledige titel luidt:

't Gheslacht / de gheboort- plaets / tijdt / leven / | ende wercken / van / ! Karei van Mander / j Schilder ende Poet Mitsgaders / j zijn overlijden, ende begraeffenis den 11 September A° 1606 t'Amsterdam □ Ghedruckt tot Haerlem By Hans Passchier van Wesbusch / [' Boeckdrucker op t'Marckt-veldt, In den beslagen Bybel Anno 1624.

Tegenover den titel van het in de Kon. Bibl. te's Gravenhage aanwezige exemplaar, een tamelijk slechte, verkleinde reproductie van het portret in den tweeden druk, gegraveerd door Nicolaas Lastman. — Knevel, baard en hoofdhaar zijn houterig gedaan. Alle ornamenten, zwanen enz. zijn weggelaten, alleen het medaljon behield nog van Mander's devies: „Mensch soeckt veel, doch een is noodich". Onder het portret „Caerle van Mander van Molebekë in Vlaender. Schilder. Aetatis 56". De naam van den graveur ontbreekt.

Evenmin brengt de overzetting in moderner Hollandsch van de hand van de Jongh iets nieuws. Men vindt haar in het tweede deel, bldz. 222 tot 268.

Ook H. Hymans maakt in de voorrede op de Fransche uitgave van 1884 ruim gebruik van de levensbeschrijving uit den tweeden druk. De passage, handelend over van Mander's sterfbed o. a. wordt door hem in extenso overgenomen.

Men vergeve het, dat ik hier stilzwijgend de lange rij voorbij ga dergenen, die zich in hun werken met van Mander bezighielden !) en dat ik volsta met de bewering, dat zij allen in de biografische gedeelten een ruim gebruik maakten van wat de oorspronkelijke bron bood.

Een duidelijk voorbeeld hiervan vindt men in de monografie,

') De laatste levensbeschrijving is van H. Hymans, opgenomen in de Biografie Nationale (1894—5).

Naar ik verneem promoveert binnenkort de Heer Jacobsen, ned. litt. docts aan de Univ. te Leiden op een dissertatie over van Mander.