is toegevoegd aan uw favorieten.

De bronnen van Carel van Mander voor "Het leven der doorluchtighe Nederlandtsche en Hoogduytsche schilders"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gestiert / en bevolen / opdat hem die van de reyse soude onderrechten overmits hij deselve gedaen hadde." Vertrokken in gezelschap van nog eenige jonge schilders, bleef hij bij hen ten achter, daar hij in sommige plaatsen in het buitenland bij schilders in de leer ging.

Deze Italiaansche reis was voor van Mander's verder leven van groot belang: hij kwam daar in het Zuiden niet alleen in de bakermat van de Renaissance, maar bovendien, en dit is hier van zeer veel gewicht, knoopte hij in Rome betrekking aan, die hem later bij het opstellen van^~zijn „Levens" van het grootste nut geweest zijn. Ik heb hier voornamelijk het oog op Spranger.

Doch eerst de reis.

In den „Grondt der Edel vry Schilderconst" (fol. jb) lezen wij:

Door Pictura ben ick daer toe ghecommen /

Als dat ick met lust / versoetsel der pijnen / In Helvetia ben over gheclommen

Ick quam so verr' ick sach / en woonde binnen De begheerde Stadt /

Somtijts hebb'ick my met d'Italianen Om de Const hanteren buyten begheven Daer sach ick Cicerons Dorp Tusculanen, T' oude landt Latium, en t'langh Albanen, Oock den bergh van Circe hoochte verheven En den wegh Appia, met meer ghestichten Diversche wateren / weerdt te verclaren / Heb ick om de Const oock ghsien met spoede Oock met onghewoon onghemack ghevaren / Door den Tirrhenii ghesouten baren / Den Wijn-rijcken Tyber, turbel van vloede / Sach ick / end' oock Padus

Den onstadighen Arnus .. T'water Trebbia sach ick.