is toegevoegd aan uw favorieten.

De bronnen van Carel van Mander voor "Het leven der doorluchtighe Nederlandtsche en Hoogduytsche schilders"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Het leven der Doorluch- tighe Nederlantsche / en Hoogh- ! duytsche Schilders. Bij een vergadert en beschreven, door Carel van Mander Schilder. Alles tot lust / vermaeck / en nut der Schilders / en Schilder- const beminders □ Tot Alckmaer. Ghedruckt bij Jacob de Meester / voor Passchier van West- : busch / Boeckvercooper / woonende in den beslaghen Bijbel / || tot Haerlem— Anno 1604."

Opgedragen aan Jan Mathysz. Ban en Cornelis Gerritz. \ lasman. Van fol. 196—fol. 300rt* — De voorrede beslaat de fol. 198—199. Genummerd wordt tot fol. 300#. Fol. (300^) onderaan begint de Appendix tot fol. (301^) onderaan. — Fol. (302rt) geeft het Register der oude Antycke Schilders;" fol. (303^) der Italiaansche; fol. (303^—304^) der Nederlandsche, terwijl fol. (305#) de Errata opgeeft.

5°. Eigenlijk een afzonderlijk deel vormt de ,, Wthgghingh op den Metamorphosis Pub. Ovidij Nasonis," met afzonderlijke pagineering fol. 1— fol. 123. Eveneens .een afzonderlijk titelvignet, geteekent door van Mander, gesneden door Matham. Bovenaan een Diana met boog en harp; rechts een vrouwenfiguur met den hoorn des overvloeds, links een vrouwenfiguur met een slang, die zich in den staart bijt. Onderaan Jupiter, een wereldbol omvattend: rechts van hem in een wolk de attributen van Jupiter, Juno, Neptunus en Ceres: bliksem, pauw, drietand en zeis. — Opgedragen aan Mr. Gedeon Fallet. Gedrukt in 1604. Een twaalftal lofdichten volgt.

6°. „Uitbecldinge der Figueren, etc." fol. 123 —137. Opgedragen aan Cornelis Ketel. Gedrukt 1604.

Van deze vrij zeldzame uitgave bezit het Prentencabinet te Amsterdam een exemplaar, waarin „Mr. Hendrik Houmes, Advocaat tot Medenblik, heeft aenteikeningen op de kant geschreven , daer velen van seer nut zijnzooals hij zelf zegt.

Op dit exemplaar is de aandacht gevestigd door E. W. Moes in Oud-Holland, 1889 bldz. 149 seqq., in een opstel getiteld: „ Aanteekeningen van Mr. Hendrik Houmes op van Mander's Schilderbocck."