is toegevoegd aan uw favorieten.

De bronnen van Carel van Mander voor "Het leven der doorluchtighe Nederlandtsche en Hoogduytsche schilders"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Domenicus Lampsonius.

Fol. 220a spreekt van Mander aldus: ,,Grooten vlijt noch ernstich nae soecken hebben mij niet moghen baten / dat ick had moghen becomen een cleen Latijnsch Boeck / dat wel eer heeft beschreven den Brughschen Lampsonius.... Desen / alsoo hij te Luyck ghemeensaem was met Lambert Lombardus van Luyck / hadde in 't langhe het leven beschreven van desen vermaerden Meester / daer ick my mede hadde moghen helpen in dit mijn voornemen."

Waarschijnlijk is van Mander op dit werk attent gemaakt door Vasari (XIII p. 156): „Costui, dico, mi mandö gia scritta latinamente la vita di detto Lamberto ...Het aan Vasari toebehoord hebbend exemplaar wordt thans nog te Florence bewaard. *)

Uit de omstandigheid, dat van Mander dit boekje onmogelijk bekomen kon ondanks de door hem gedane moeite, meen ik te mogen opmaken, dat van Mander eerst na 1599 begonnen is met het verzamelen van nadere gegevens omtrent het leven van Lombardus, (zie boven bldz. 31). Hij heeft zich voor Lombardus beholpen met wat Hubrecht Goltzius van hem meedeelde (zie onder dezen).

Mocht het hem dus niet gelukken een exemplaar van bovengenoemd werkje te bemachtigen, des te ruimer gebruik kon hij maken van Lampsonius' meer bekend werk, getiteld:

') De titel luidt: Lamberti Lombardi apud Eburones pictoris vita. Brugis. H. Goltzius. 1565 in 8°, 37 bldz.; gedateerd: pridie nonas maii 1565. Opgedragen aan Abraham Ortelius.