is toegevoegd aan uw favorieten.

De bronnen van Carel van Mander voor "Het leven der doorluchtighe Nederlandtsche en Hoogduytsche schilders"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tafel eerstmael alleen hadde begonnen / en datse Ioannes als nae voldaen heeft."

cf. V a e r n e vv ij c k; c. 47: Hubertus van Eyck . ... d i e d e tafel in S. Janskercke eerst begonnen hadd e."

Hoewel Lucas de Heere óók zegt:

„Hij hadde 't werck begost, al soo hys was ghewent."

en

fol. 200a: „En weet oock dat Joannes zoo langhe niet en leefde / op veel Jaren naer / als Vasari den tijt stelt /hoe wel Ioannes nietjongh ghestorven is als eenig e n s c h ij v e r meen t."

cf. Vaernewijck: „Ioannes is ionc over lede n;" doch ook Lucas de Heere:

„Van dese weerelt vroegh dees edel bloeme schiedt."

Op te merken valt ook, dat van Mander eenige gegevens onbenut laat, zooals de mededeeling, dat Lancelot Blondeel en Scorel in het jaar 1550 den Agnus Dei gerestaureerd hebben. Ook de mededeeling: „Huberts aerm-pijpe daer zijn constighe handt aen ghestaen heeft / heeft langhe ghevanghen in een yser besloten / op het kerckhof.... mids dat die kercke nieuwe ghemaekt wiert / ende zijn graf met meer ander opghedolven."

Verder cap. 48 inlichtingen omtrent Jan de Heere, Franchoys van der Velde, Lucas de Heere, Michiel Coxie, Meester Willem Hughe, Scorel, en den Duytschen Hans (Memlinc.)

Meerendeels slaan die inlichtingen evenwel op beeldhouwwerk, glasschilderingen enz., welke soort kunstwerken van Mander

slechts zelden en dan nog terloops behandelt.

*

* *

De eerste druk van het werk, waaraan van Mander veel ontleende, verscheen in 1568 onder den titel van „Den Spieghe 1 der Nederlandscher audtheyt", terwijl eerst de tweede druk van 1574 den naam ontving, waaronder het werk meer bekend is, nl. „Die Historie van Belgis."