is toegevoegd aan uw favorieten.

De bronnen van Carel van Mander voor "Het leven der doorluchtighe Nederlandtsche en Hoogduytsche schilders"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fol. 200b:

,,.... Den coningh Philips / 36e Graef van Vlaender / om de stadt van Ghent van dit Juweel niet te berooven / zeer begeerich daernae wesende / heeftet laten copieren door Michiel Cocxie / schilder van Mrchelen / die dat zeer uytnemende nae ghedaen heeft."

IV c. 47:

„Meester Michiel de Cocxien anno XV hondert LIX wt bevele / ende by laste van onsen edelen coningh Philippus / die XXXVI Grave van Vlaenderen heeft se zeer levende gheconterfaict."

Cf. Lampsonius:

„Hoe vestrum docet illud opus Gandense Philippum Quod Regem tanto cepit amore sui:

Eius ut ad patrios mittendum exetnplar Iberos Coxennij fieri iusserit ille manu."

Cf. De He ere:

„Ons Graef Coningh Philips dit werck soo heeft verheven (Ghelijck als hy heeft sin in alle Const eerbaer)

Dat hy dit nae liet doen, en heeft er voor ghegheven Vier duysent guldens oock, oft op een weynich naer.

Michiel Cocxie vermaert, den tijdt van twee Jaer Was doende om dit te doen, ter plaetse in dees Capelle, Syn eer' heeft hij betreft, en wel ghenomen waer, Van t'eerste tot het leste, als constigh werck-gheselle."

Cf. fiuicciardini

„.... opera nel vero maravigliosa et ammiranda, in tanto che il Re Filippo desiderandola, et non osando di IA torla, la fece ultimamente ritrarre per mandare in Hispagna, dall' eccellente maestro Michele Cockisien, il quale statovi sopra circa due anni, haven do servito per excellenza hebbe dal Re, altra ad altre habilitrt fatteli, del vitto et de colori, per parere et sententia di quattro maestri dell' arte, due mila ducati per la fattione, benchè non si contentando, pare che il Re allargasse ancor' la mano."

Va sa ri XIII p. 149.