is toegevoegd aan uw favorieten.

De bronnen van Carel van Mander voor "Het leven der doorluchtighe Nederlandtsche en Hoogduytsche schilders"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fol. 202a:

,, Daer was van Ioannes tot Iper / in de kerck en Prostie van S. Marten, een Tafereel van een Mari-beeldt / waer by quam eenen Abt priant: de deuren waren onvoldaen / hadden elck twee pereken / met verscheyden beteyekeninghen op Maria, als den brandenden Eglentier / Gedeons Vlies / en dergelijcke / dit werek gheleeck meer hemelsch als menschelijck te wesen."

IV. c. 61 :

„ In die kereke ende Proostie van Sinte Marten / wiert bewaert een Tafereel / daer ons lieve Vrouwe / met liaer kindekin in ghefigureert staet / ende eenen Abt oft Proost daer voren knielende / de Deuren zijn onvuldaen / ende hebben elck twee paerken als van den bernenden Eglentier / Gedeons Vlies / Ezechiels poorte / ende Aarons roede / dië al op de maechdelicheyt van Maria corresponderen / wel beziensweerdich / oock ghemaeckt bij Meester Joannes va Eyck."

Cf. de Heere:

„En eene t'Iper noch, die noch voldaen is niet."

Guicciardini:

„Ancora a Ipri n'è un' altre bella et memorabile"

Va sari XIII p. 148:

„ .... e lasció moltè opere di sua mano in Guanto, in Ipri... etc."

fol. 202b:

,, Desen Ioannes had oock gemaeckt in een Tafereelken twee conterfeytsels van olyverwe / van een Man en een Vrouwe ƒ die malcander de rechterhandt gaven / als in Houwlijck vergaderende / en worden ghetrouwt van Fides / die ze t'zamen gaf. Dit Tafereelken is namaels in handen van eenê Barbier ghevonden te Brugghe (als ick meen) die dit selve toequam. Dit worde ghesien van Vrouw Marië, moeye van Philips Coningh van Spaengien / en Weduw van Coningh Lodewijck van Hongherien / die tegen den Turck strijdende in t' veldt bleef. Dese const-lievende edel Princesse hadde in dese const sulck behaghen /

7