is toegevoegd aan uw favorieten.

De bronnen van Carel van Mander voor "Het leven der doorluchtighe Nederlandtsche en Hoogduytsche schilders"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aechtgen Cornelis (fol. 2170).

In het Leven van Cornelis Cornelisz. Kunst wordt vermeld, dat deze schilder eene dochter had, Aechtgen Cornelis, die ten tijde dat van Mander het Leven van haar vader beschreef „een Vrouw was althans van 72 Jaer." Dat van Mander deze twee en zeventig jarige wel gesproken of gekend moet hebben, blijkt hieruit, dat hij weet mee te deelen, dat bij haar „ten huyse noch syn te sien sijn (d. i. Kunst's) en zijne tweede Huys-vrouwen Conterfeytselen / ghelyckse buyten Koe-poort sitten in haren Hof / met in 't verschieten een deel van den stadt en de Koe-poort nae t'leven ...." — De beschrijving is dus vrij gedetailleerd en kan verwacht worden te berusten op van Mander's eigen aanschouwen. Hetzij nu van Mander zelf het schilderij beschreef, hetzij hij dit deed op gezag van een ander (hetwelk mij het minst waarschijnlijk voorkomt): eenmaal wetend, dat een afstammelinge van de bewuste schildersfamilie nog in leven was, zal van Mander zich zeker tot haar gewend hebben om inlichtingen over haren grootvader, vader en ooms. Zij toch heeft hen allen nog gekend, daar haar geboortejaar te benaderen is op 1530 a 31.

Is het alzoo zeer waarschijnlijk, dat de mededeelingen, familieaangelegenheden betreffend, naar deze 72-jarige als bron teruggebracht kunnen worden, ik zou het zelfs niet te gewaagd achten ook eenige inlichtingen omtrent Lucas van Leiden aan haar toe te schrijven; b.v. als verteld wordt dat Lucas „zijn Vader vroegh verloren hebbende" ]), leerling werd bij den grootvader van Aechtgen (fol. 21 \b). Verder zijn sterfdag A° 1533 „op eenen dag die by den ouden noch wel in ghedachtnis is, te weten den dagh van den heeten Omgangh van Leyden" '), Haar oudste oom Pieter Cornelis Kunst „was veel gemeensaem met Lucas" (fol. 210^), terwijl hier ook nog uitdrukkelijk

') Beide onjuiste voorstellingen. Zie Oud-Holland 1899 bldz. 65: Franz Dülberg: Die Persönlichkeit des Lucas von Leyden." — Over het eerste onderwerp, zie Navorscher 1858 bldz. 245, waar Elsevier Lucas' stamboom meedeelt.