is toegevoegd aan uw favorieten.

De bronnen van Carel van Mander voor "Het leven der doorluchtighe Nederlandtsche en Hoogduytsche schilders"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In het Leven van Jan Cornelisz. Vermeyen (fol. 22\b) wordt o.a. verteld, dat Vermeyen ,,A° 1535 te Thunis in Barbarien" was, want hij teekende voor Karei V „de belegheringhe / en ghelegentheyt der stadt Thunis." De oorspronkelijke teekening, die volgens H. Hymans ook in den handel werd gebracht, zag ik niet; echter vond ik in het reeds bovengenoemde (bldz. 115) werk van George Braun II een gezicht op het belegerde Tunis, met dit bijschrift: „Tunes Oppidum Barbariae et Regia sedes. Anno 1535 cum aCaroloV Imp. expugnaretur. a Ioanne Maio eius Majestatis pictore ad vivum delineatum."

Van Mander weet het geboortejaar van Johan Vredeman de Vries, 1527, op te geven uit het portret van den meester, voorkomend in het (onder n° 13) op bldz. 119 genoemde werk

van Vredeman, dat het inschrift draagt 1604 aet. 77.

*

* *

De beschrijvingen van schilderwerk en genre zijn over het algemeen gedetailleerd en nauwkeurig, de kunstoordeelvellingen daaientegen zwak, zich bepalend tot slechts enkele opmerkingen van gewicht en dan nog verdronken in omhaal van woorden. Men zie evenwel fol. 268a, waar hij het over Gillis van Coninxloo

als landschapschilder heeft.

Hij volgt ook gaarne meeningen van anderen (fol. 299^): „Mij heeft goet ghedocht (om in geen berisp-weerde dolinghe te vallen) te houden dese streeck / dat ick / comende in huysen der Constliefdighe / acht hebbe / en mercke / wat constighe wercken / en van wiens handt / daer voor besonder en uytnemende bij den anderen ghevoeght / en gherekent zijn: want of ick alschoon nae mijn beduncken mijn kennis yet vertrouwe / oft meen te verstaen / soo volgh ick geern met eenen oock t'ghemeen ghevoelen der Const-verstandigen.

^Enkele malen wordt de prijs of taxatie van schilderwerk meegedeeld. Dit gebeurt echter zelden en meest in vage termen.