is toegevoegd aan uw favorieten.

De bronnen van Carel van Mander voor "Het leven der doorluchtighe Nederlandtsche en Hoogduytsche schilders"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1.90 X 0-9°> coP'e te Stockholm n°. 739 (0.39 X °-S9)-

* Eveneens door Sadeler gegraveerd. Merlo n". 157.

„S. Hele na," zijnde „het Epitaphium van Otto Hendricx, Graef van Swartenborgh 1) / Hofmeester des Hertogs van Beyeren / te München."

Meer dan half levensgroot, „daer S. Helena het Cruys vindt."

Portret van Hertog van Beieren (Wilhelm V) met vrouw en kinderen.

Thans München, Nat. Museum. 2)

Portret van Joan Bologne, (Giovanni da Bologna) te Florence geschilderd. Wekte hiermede de belangstelling van Rudolf II.

„Venus en Adonis." Voor Rudolf II.

,, S. S eb ast iaën." „In der Jesuiten kerck te München."

Thans nog aldaar (St. Michaëls-Hofkirche).

* Gesneden door Joan Muller. B. 23.

Portret van „de Heeren Foucheron t'Ausborgh." 3)

„Veel heel schoon heerlycke vvercken heeft hy voor den Keyser ghemaeckt / welcke int Paleys overvloedigh zyn te sien / op de groote sael etc." — Spranger kwam 1602 te Haarlem en zal waarschijnlijk de meeste inlichtingen over de keizerlijke cabinetten gegeven hebben.

* „Een naeckte schoon Vrouw, etc." Bij Hendrik van Os te Amsterdam.

Levensgroote figuren. Een naakte, schoone vrouw, de Vrede voorstellend, een

olijftak vasthoudend, met de attributen van den oorlog onder de voeten.

Om haar heen de overvloed, de kunsten enz.

Eigen portret, dat hij „voor 2 oft 3 jaren" (dus ^ 1601) aan zijn leerling 4) Pieter Isaacs te Amsterdam zond en dat „by dat ick hoor" goed gelijkt. Dus van Mander kende

J) Hymans II, p. 227 n. 5.

2) Hymans II, p. 227 n. 9.

8) Men zie de „Icones Fuggerorumgegraveerd door D. Custos (1592), waaronder 12 naar van Aken.

4) Cf. Oud Holland III, bldz. 174.