is toegevoegd aan uw favorieten.

De bronnen van Carel van Mander voor "Het leven der doorluchtighe Nederlandtsche en Hoogduytsche schilders"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Inwendich d'Historie van S. Lucas: uytwendich comt een sittende Mary-beeldt / met t'kindt op haren schoot / met eenen Enghel / en eenen schijn van boven comende: ter ander sijden sit den Abt Lucas ....

gheknieltwiens portret was „een vollijvighe schoon oudtachtige tronie;

sit Pontificael ghecleedt / met zijnen Mijter by hem: neffens hem ligt eenen grooten schoonen water-hont / oft Spingeul / so wel ghedaen / datter natuerlijcke Honden aen quamen ruycken: also ick self ghesien heb / want wij dese deuren hadden op onsen winckel tot Lucas de Heere, daer sy voor den storm der beelden waren bewaert / en ons daeghlijcx in onse leeringhe dienden. Daer is een Historie / daer Sint Lucas beschrijft zijn Euangelie uyt de mondt Mariae en daer hy met d'ander Euangelisten zijn Schriften over een brenght. oock daer S. Lucas schildert Mariam, met haer

kindt op den schoot; vol tronie oudt en jongh / oock aerdighe Os-coppen.

Daer is oock een Predicatie van S. Lucas" met „Vrouwkens die

seer ernstigh toeluysteren Daer S. Lucas glievanghen wort /

en in 't verschiet aen een wilden Olijfboom ghehangen; oock eenen

grooten S. M a c h a r i a s en noch eenigh ander Sanct."

Zeven schilderstukken voor triumfbogen bij de intocht van Karei V te Antwerpen.

* Allegorische voorstellingen, o. a. een „Victoria," „welcke ordinantie ghehest in Print uytcomt" (gedat. 1552).

„Een seer groot doeck met een deel ghebondenghevanghenenligghende."

„Crucifix."

Thans Sevilla.

„Ver rijs nis."' Deze twee laatste werken gedaan „voor den Grand Prior von Spaengien." Voltooid na zijn dood door Frans Pourbus en Chrispiaen van den Broecke.

Elk 27 voet hoog.

* „Neghen slapende Muses." Bij Melchior Wyntgis te Middelburg.

Thans Turijn, n°. 196 (cat. 1899) 1.84 X 2.32.

* „Een Zee Bruyloft bancket." „Noch van hem ghesien te MiddelborghWaarschijnlijk bij Wyntgis.

Een groot doek met veel naakte figuren.

* „Christus de kinderkens tot hem roepend." Te Amsterdam op den Dam bij Jan van Endt.

* „Adam en Eva uyt t' Paradijs gejaeght." Ibidem.

* „Beweeninghe van Abel." Ibidem.