is toegevoegd aan uw favorieten.

De bronnen van Carel van Mander voor "Het leven der doorluchtighe Nederlandtsche en Hoogduytsche schilders"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Eenighe tailliooren in 't doncker staende /

Daer soo eenen teghen-glans in is slaende /

Ghelijck men mach sien met jonstigher vlamme I»y eenen Const-liefdighen t' Amsterdamme.

Een kantteekening luidt: welcken te sien is by den

kinderen van wijlen Constliefdighen Jacob Ravaert." Deze stierf *597 ')• Hieruit valt af te leiden, dat de „Grondt etc." reeds vóór 1597 persklaar was.

Het hoogaltaar in de Oude kerk te Amsterdam. Ook bij Vasari genoemd.

Het middenstuk was „eenen sterf-dagh Mariae," eveneens de binnenzijde der deuren; de buitenzyde „dry Coninghe n." Een groot stuk „seer gloeyende van naeckten."

Het hoogaltaar in de Nieuwe kerk te Amsterdam. -) Vernield tijdens den beeldenstorm.

Het middenstuk was „eenen Kerstnach t."

Thans fragmenten te Amsterdam, Rijksmus. n°. 5 (cat. 1891) 0.89 X °-59 en 'n het depót te Berlijn. (Cat. n°. 719).

Het inwendige der vier deuren stelde voor: „Hoodtschap, Besnijdnis en dry Coninghe n." Aan de buitenzijde de „o n t h o o f d i n g h e van S. Cat herin a."

* De beschrijving is ontleend aan de destijds nog te Amsterdam aanwezige carton, „so groot als t' werck is geweest."

„Een schoon groot Altaer-tafel met deurë." In het Karthuizerklooster te Delft. Evenals het voorgaande vernield.

De middentafel verbeeldde een „Crucifix," de binnenzijden der deuren een „Kerstnacht en dry Coninghen'' de buitenzijden vier Evangelisten.

Veiling 16 April 1750 Amst. n°. 10 „De geboorte Christi / I3-Q-"

In de collectie Frey te Aken bevinden zich vier evangelisten

') Obreen's Archief VI 34.

J. Six. 't Hoogh Altaer-taefel van de Nieuwe Kerck t'Amsterdam. In Nederl. Spectator 1886. n°. 12.