is toegevoegd aan uw favorieten.

De bronnen van Carel van Mander voor "Het leven der doorluchtighe Nederlandtsche en Hoogduytsche schilders"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Dry Coninghen." Te Rome.

„Serpent-bijtinghe." Te Kortrijk.

Langwerpig doek met groote figuren.

Thans Kortrijk.

* „Vier Euangeliste."

„Daer.... een vercortende handt op een Tafel liggende / en fraey lakë in quam."

*Judith en Holofernes.

„Daer sy Holofernis hooft in de male steeckt."

* „Crucifix."

Waarin ook Maria en Johannis. „Dè doodè Christus hingh heel anders als mé hem gemeenlijc siet van ander schilders gedaen / so heel had hij hem gemaeckt neder geswackt / gelijck een doot lichaem geneyght is te doen / daer de beenen / oft knien niet recht blijven staen / als veel Schilders gewét zijn te makê."

* Christus de wisselaars uit den tempel verdrijvend. Zeer geroemd als een voorbeeld van Vlerick's manier van metselrije schilderen.

Hierin o. a. „eenige Antijcksche backen ƒ met water / en Visschen / daer Kinderkens mede speelden."

* Salomo's oordeel.

* Maria Boodschap.

Interieur: houten stoelen en bed Inkijk in eene andere kamer.

* Martelisatie der Machabcecn.

* „Susanna met den boeven."

Uitvoerige beschrijving van het waschbekken: „als een schulp van mnrmcr ghedragen van Zee-Goden oft Godinnen met gedeelde visch-steerten / van Coper.... te somplaetsen groen oft mosschich van t' water."

* Jozef en de vrouw van Potiphar. Copie naar Titiaan.

* Maria Boodschap. „Van een Italiaen ghesneden." (Caraglio B. 3).

Een engel wijst met de eene hand hemelwaarts, houdt met de andere een lelie. Engelen en de Heilige Geest dalen neder.

* Hetzelfde in het klein. Voor Jan Bonte.