is toegevoegd aan uw favorieten.

Koning Svend

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Skialm. Mijn naam is Skialm, koning Svend. en ik sta hier met Erik, Oluf en Absalon als gezondenen door Seelands Westerthing.

Svend. Ga voort, en meldt waartoe I

Skialm. Het is tien dagen her, o koning! dat wij mannen van VVest-Seeland verzaamd waren op ons thing en vernamen, dat onze landvoogd voor 't lest daar neerzat op 't hooggestoelte. Gij steldet een vreemden jongen man over ons, zoo sprak 't gerucht; maar wij, dien jongen man niet kennend, verkozen eenstemmig Thorden, die onze landvoogd was drie maal vier winters.

Svend. Komt ge dit melden:

Skialm. Melden dit, o koning! doch eerbiedig vragen, smeeken schier, dat gij onze keuze kracht zult verleenen als uwe koninklijke vaderen plachten. Wij komen niet zes dagen gereisd tegen dien jongen man: wij kennen hem niet dus minnen noch haten hem. Maar wij kwamen vóór onzen landvoogd, dien wij kennen — en hij kent ons — twaalf winters lang. Voor twee vrienden elkaar verstaan en saam-streven tot beider geluk twisten zij vaak menigen dag. Zoo ging het ons, maar thans verheugt ons vriendschap en brengt voordeel. Wij vragen u, laat ons dien behouden!

Svend.

Die vriendschap is geen vriendschap: 't is verval Van levenskracht, als 't twisten staakt. Jeugd kampt Als rits'ge hanen, wij! de ouderdom Eerwaardig, minzaam sprekend zit bij 't vuur.

Gij kent uw landvoogd, maar ik ken den man,

Dien 'k stelde over u en 'k weet als vorst,

Die 't gansche overschouwt, wat èlk behoort Tot heil van allen. Meldt West-Seeland dit!

Vertrouwt uw vorst en wien hij vestte in 't ambt.

Erik (morrend). Men placht tot ons te komen om onze meening en nooden te hooren en te zien.

Svend. Hoe heet gij?

Erik. Erik noemt men mij.

Svend.

Erik, driest spraakt ge! doch het zij... de tijd Vraagt dieper aandacht dan uw taal. Gaat heen En meld, Skialm, uw vrienden 's konings woord.

Het gezantschap verlaat terneergeslagen de hal.

'k Wensch ongestoord te zijn in 't raadsgesprek.

De edelman van 's Konings huis verlaat het vertrek.