is toegevoegd aan uw favorieten.

Koning Svend

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Derde tooneel.

Een vergaderplaats der vrije bonden. Een glooiend terrein omgeven door bootnen. Op den achtergrond een verhevenheid\ waarachter twee hooge eiken. Nazomer. Een aantal bonden, onder wie Skialm en Erik, bezetten de aarden banken. Op de verhevenheid in den achtergrond de landvoogd met enkele knechten.

De landvoogd {een jong edelman met trotsehe houding; hij spreekt staande). Het zij gezegd voor 't laatst: in den morgen van den derden dag na dezen verzaêmt ge u hier, alle wapendragende mannen. Zoo is 't bevel des konings 1 Thans moogt ge gaan.

Hij wendt zich om heen te gaan.

Enkele stemmen. Spreek Skialm! Spreek 1

Skialm. Een woord, Heer landvoogd! Het was een oud Deensch gebruik, dat men spr&k met vrije mannen en hoorde naar hun woord. Ja, zelfs de koon'gen, de oude helden-koningen kwamen tot hen. Onze eerbied voor hen wies, als ze neerzaten met ons op 't thing. Want we hoorden hun woord en kenden hunne daden. Hun hooge gestalten, hun koninklijk gebaar waren ons het teeken der Deensche grootheid. Thans is dat voorbij. Wel mind'ren dan de koning zelfs gebieden ons als knechten met trotschen armzwaai.

De landvoogd. Wat wilt ge? Traag van gedachten en bedoeling zijt ge als oude mannen.

Gemor onder de mannen.

Skialm. Ik dacht veertig winters meer dan gij 1 Ge vroegt nimmer naar ons woord en wij zwegen. Thans verlangen wij te spreken. We wenschen 't zwaard niet te voeren in een zaak, die we niet kennen. Wij weten, welk verdrag den twist van 't voorjaar beëinde. Hertog Waldemar was onze nieuwe Heer. (op eenigszins hoogen toon:) Men zegt, Svend schond het verdrag gewelddadig.

De landvoogd. Zijt ge ontzind, bonde?! Gij, een simpele boer, waagt openlijk 'skonings daad te schelden?!

Skialm {kort, en zonder acht te geven op de woorden van den landvoogd). Zeg ons, of het waarheid is!

Meerderen {een rumoer van stemmen). Ja, spreek, spreek! Wij willen 't weten!

De landvoogd. Zwijgt dwazen! Waant ge, dat gij rechters zijt over 's konings daden? Ik kende uw starre eigenwaan, maar bij God, dit is waanzinnige hoogmoed! Er is een koning in Denemarken; hij zal uw trots breken!

Erik {spottend). Ha, ge waant meester te zijn door uw machtswoorden en toornige gebaren, gij en uw koning. Weest op uw hoede 1 Te Wiborg smeedt men staal, dat treffen zal.

Enkele stemmen. Zwijg, Erik!