is toegevoegd aan uw favorieten.

Chronicon Conventus Buscoducensis Ordinis Praedicatorum et Historia monasterii Worcumiensis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Cornelis op den Vuchterdijk en van Sint-Peter-en-Paulus op het Ortheneind aldaar. Ook kwam hem de macht toe, vrome maagden in de Vuchtsche kluis op te sluiten. Van deze kerkelijke plechtigheid vinden wij hier een uitvoerig relaas

De lange lijst der fundaties, hoe droog en eentonig op zich ze f, levert ons het bewijs van het groot geloof en de milddadigheid der oude Bosschenaars. Men leert daaruit vele achtenswaardige familiën kennen, wier nazaten misschien nogvoortleven. De testamentaire bepalingen roepen ons oude en verouderde kerkgebruiken te binnen: het bidden der vigilies de plechtige begenckenissen, liet aflezen der overledenen bij liet sermoen, het branden van kaarsen en lampen, enz. Zoo bepaalde o. a. Heer Joan Dicbier, graaf van Megen, in 1457 dat , t geheel convent van den Predickaren ten Bossche vierwerf alle jaer ten ewigen dagen, te weten allen Vridagen. vigilie met 9 lessen, en 't Saterdags der naest in der Qualertemperen, zielmisse met volcomelicken commemoracien willen smgen, ende oeck gemeynlic lessen om Gods wille voer mijn arme siele, mij ure Huysvrouwe, mijns Vaders, mijnre Moeder ende alre mijnder ouders ende vrinden sielen, daer my oytdoechde of goet af kommen is of naemaels kommen sal, ende dat men op mijn grafft, oft op mijns vaders grafft, ofte ick aldaer niet begraven en werde, een gewoentlijck teyeken met een en swarten clede, met enen roden cruys daer op gevest, ende aen elcke side van den clede met mijnre wapene daer op gevest, setten sal. en dair blijven ten ewigen dagen, alsoe lange als men vigilie ende Misse over mij doen sal; ende dat twelfve arme mannen met swarten huyken ende covels, die men dair toe alleen copen sal, ende altijt bewaren sal, sullen aenhebben; ende staen allen op dat overdeckt teken of cleet, elck met eenre nyewe ernende tortsen in sijn hant, altoes die voirscr jaergetyden duerende, ende elcken armen man sal men geven voir sijnen

arbeijt daer te staen en die lortse dair te houden een redeliiclc loen." J

Bijna geen jaar ging er voorbij, of jaargetijden met meer en