is toegevoegd aan uw favorieten.

Chronicon Conventus Buscoducensis Ordinis Praedicatorum et Historia monasterii Worcumiensis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Westwaert aen desen Wech voirschr. sullen die Gardiaen ende dat convent voirschr. hebben haer twalfve Buenre voirschr. dat is te welen twalfve Brabantsche Roeden breit beginnende metten Norteynde tenden Zuytwaeit aen myn vivenseventich Boeden moirs voerschr. ende voirt Zuytwaeit op streckende vierhondert Brabanssche roeden lanc. Ende hier aen Westwaert sullen die Prior ende Convent der Predikeren van 't Sertogenbosch hebben twelfve derselver Buenre Moirs, twelfve Brabansche roeden breit ende vierhondert lanc. Voirt sullen dese voirsch. Prior ende dat convent voirschr. aen hem nemen die twe Boeden tot den waterscap ende wegen voirschr. huerende, ende sullen selve die maken lot hoeren profyt; ende dair sullen hoer medewei kers ghelvc in wesen, die gardiaen ende dat gemeyn convent van de Minderbroeders van 't Sertogenbosch ende alle degene die ic Westwaert van desen twelfve Buenre voirschr. ^ h el ij c lanc enich Moir bewisen of geven sal. Ende alle dese Gardiaen, Prior, conventen ende wien ic dat Moer (sal) bewisen of geven, sullen op 't Norteynde van hoeren Moir maken een mogelike vaert over dwers ende enen Wech dat ellic van hem 'l sijn voor bi den anderen bruken mach ende alle diegene dien dat te punt comen mach.

Ende dit Moir voirschr. sullen dese goede lude voirschr. erfelike ende ewelike behouden ende roestelicke gebrukcn in allen rechten ende vryheden als ic dat hebbe na inhouden rcynre brieve, die ic daer af hebbe ende dair ic hem bezegelde copien af sal doen leveren sy ende hoer medegesellen, tot vyftich buenre toe, sullen jaerlicxs daer afgeven te tsyns don Here van Loen enen penninc sulcs payements ende tot sulcken dagen te betalen als myn brieven daer afl' inhouden ende begripen. Ende wat tide dat enich van desen conventen noyt waer tot tymmeringen oll' tot andere kenliken saken, soe sullen sy die helft van (XIII) hoeren moir voirschr. vriliken vercopen moghen ende ummer die ander helft te behouden huerre conventen barringhe uut te steken,